KKU01 İl ambulans servisi başhekimliğinin misyon, vizyon ve değerleri açık ve anlaşılır şekilde belirlenmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Rehberlik;
Değerler, il ambulans servisi başhekimliğinin gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde temel alacağı ilke ve kuralları ifade etmektedir.

KKU02 Kurumsal amaç ve hedefler belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK

KKU02.01
Misyon, vizyon ve değerler paralelinde, il ambulans servisi başhekimliğinin amaç ve hedefleri belirlenmelidir.
o İl ambulans servisi başhekimliğinin amaç ve hedefleri belirlenirken, iç ve dış çevre faktörleri ile hasta, çalışanlar ve toplumun özellikleri ve geribildirimleri dikkate alınmalıdır.
Rehberlik;
İç Çevre Faktörleri: İnsan kaynakları, finansal durum, büyüklük, yapısal koşullar gibi etkenleri ifade etmektedir.
Dış Çevre Faktörleri: Hukuki çevre, kamusal ilişkiler, toplumun sağlık yapısı, tedarikçiler, rakipler gibi etkenleri ifade etmektedir.

KKU02.02
İl ambulans servisi başhekimliğinin faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında başhekimlik bazında belirlenen amaç ve hedefler esas alınmalıdır.

KKU03 Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama adımlarını içeren eylem planı hazırlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKU04 İl ambulans servisi başhekimliğinin faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKU04.01
Organizasyon yapısı, verilen hizmetin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve  il ambulans servisi başhekimliği ve bağlı birimleri faaliyetlerinin tamamını kapsamalıdır.

KKU04.02
Organizasyon yapısında en üst yönetim kademesinden en alt birime kadar dikey ve yatay tüm ilişkiler tanımlanmalıdır.
o Organizasyon yapısı ile ilgili asgari aşağıdaki konular tanımlanmalıdır:
* Sorumluluk ve ilişkiler
* Dikey ve yatay koordinasyon ve entegrasyon noktaları
* Gerektiğinde yetki devrinin nasıl yapılacağı

KKU04.03
İl ambulans servisi başhekimliğinin organizasyon yapısını ve sorumluluk alanlarını gösteren bir organizasyon şeması oluşturulmalıdır.

KKU05 Organizasyon yapısı kapsamında yer alan birim ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKU05.01
Görev tanımları, kapsayıcı ve net bir biçimde oluşturulmalı, birimler  arası ilişkileri de içerecek şekilde düzenlenmelidir.
o Görev tanımları asgari aşağıdaki hususları içermelidir:
* Birim (başhekimlik, KKM, çağrı merkezi, istasyon)
* Görev adı
* Amir ve üst amirler
* Görev devri (herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görevlerini yerine getirecek kişilerin belirlenmesi)
* Görev amacı
* Temel iş ve sorumluluklar
* Yetkiler

KKU05.02
Kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum olmalıdır.

KKU05.03
Organizasyon yapısında tanımlanan birimler için sorumlular belirlenmelidir.

KKU06 Kurumsal iletişim stratejileri tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Rehberlik;
Kurumsal İletişim: Sağlık hizmeti sunum ve yönetim süreci içinde; başhekimlik, komuta kontrol merkezi, çağrı merkezi ve istasyonlar arasında bilgi akışı, motivasyon, bütünleşme, eğitim, karar alma ve denetim gibi fonksiyonların sağlanması amacı ile belli kurallar çerçevesinde uygulanan, ayrıca dış hedef kitle ile etkileşim sırasında il ambulans servisi başhekimliğinin itibarını gözeterek sürdürülen iletişim sürecidir.

KKU06.01
Kurumsal iletişim kapsamında hedef kitle tanımlanmalıdır.
o Hedef kitle tanımlanırken; bölgesel özellikler, etkileşim içinde olunan kişi ve kuruluşlar ile temel politika ve değerler dikkate alınmalıdır.
Rehberlik;
Hedef kitle, iç ve dış iletişim paydaşlarını (başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyon çalışanları, hasta, hasta yakınları, hastaneler, diğer sağlık kuruluşları gibi) ifade etmektedir. 

KKU06.02
İç hedef kitleye yönelik iletişim kuralları belirlenmelidir.
o Bu kurallar asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyonlar arasında bilgi ve karar akışı
* Değerlendirme ve denetim fonksiyonlarında bilgi ve karar akışı
* Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde iletişim
* Motivasyonun artırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenilmesine yönelik faaliyetlerde iletişim

KKU06.03
Dış hedef kitleye yönelik iletişim kuralları belirlenmelidir.
o Bu kurallar asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Hasta, hasta yakını ve diğer sağlık kuruluşları gibi dış paydaşların hizmetler hakkında bilgilendirilmesi
* İstasyon çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi
* Hizmet alıcıların acil tıbbi yardım, bakım ve nakil sürecinde bilgilendirilmesi

KKU07 İl ambulans servisi başhekimliğinin elektronik ortamda temsili ve tanıtımına yönelik çalışma yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

(Söz konusu standarda ait gerekliliklerin sağlanması koşulu ile, il sağlık müdürlüğü web sitesine entegre şekilde yapılandırılmış web siteleri de karşılanıyor olarak kabul edilecektir.)

KKU07.01
İl ambulans servisi başhekimliğinin web sitesi olmalıdır.

KKU07.02
Web sitesi, etkin bir şekilde yönetilmeli; güncel, kolay kullanılabilir ve yeterli bilgi içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
o Web sitesinde asgari aşağıdaki  bilgiler olmalıdır:
* Organizasyon yapısı
* İl ambulans servisi başhekimliğinin misyon, vizyon ve değerleri
* Kalite direktörlüğü ve çalışmaları
* İl ambulans servisi başhekimliğine ulaşım ve iletişim bilgileri
* İl ambulans servisi başhekimliğinin hizmet verdiği alanlar
* Çalışanların, hastaların ve yakınlarının görüşlerini bildirebileceği alanlar
* Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen faaliyetler

KKY01 Kalite yönetim sisteminin yapısı tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY01.01
Kalite yönetimine ilişkin tüm dikey ve yatay hiyerarşik yapılar tanımlanmalıdır.

KKY01.02
Kalite yönetim yapısına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

KKY02 İl ambulans servisi başhekimliği bünyesinde kalite direktörlüğü oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY02.01
Kalite direktörü belirlenmelidir.
o Kalite direktörlüğünde çalışacak personel sayısı, hizmet sunulan bölgenin büyüklüğüne göre yönetim tarafından belirlenmelidir.
o Kalite direktörlüğünde çalışan personel, kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim almış olmalıdır.

KKY02.02
Kalite direktörlüğünün çalışma ofisi olmalıdır.

KKY02.03
Kalite direktörlüğünün görev alanı tanımlanmalıdır.
o Kalite direktörlüğü;
* SKS 112 çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
* Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
* İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
* Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
* Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik çalışmalar (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, görüş,  öneri ve şikayetlerin alınması gibi) yönetmelidir.
* SKS 112 çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
* Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.

KKY03 İl ambulans servisi başhekimliği birim kalite sorumluları belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KKY03.01
Sorumlular kalite direktörü ile koordineli çalışmalıdır.

KKY03.02
Sorumlular birimlerinde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

KKY04 SKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Not: Yerinde değerlendirme yapılan birimlerde, öz değerlendirme sonrasında planlanan iyileştirme çalışmalarının durumu değerlendirilmelidir.

KKY04.01
Öz değerlendirme, yılda en az iki kez olacak şekilde ve düzenli aralıklarla  yapılmalıdır.

KKY04.02
Öz değerlendirme öncesi süreçler planlanmalıdır.
o Öz değerlendirme ile ilgili ekip ya da ekipler belirlenmelidir.
o Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalıdır.
o Öz değerlendirme takvimi hakkında birimler önceden bilgilendirilmelidir.
o Öz değerlendirme tüm SKS bölümlerini kapsamalıdır.

KKY04.03
Planlanan süreçler doğrultusunda öz değerlendirme yapılmalıdır.

KKY04.04
Yönetim öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik bilgilendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY05 Yönetim, birim kalite sorumluları ve istasyon yöneticileri ile birlikte değerlendirme toplantıları yapmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY05.01
Düzenli aralıklarla ve işleyişe bağlı olarak ihtiyaç duyulduğunda değerlendirme toplantıları yapılmalıdır.

KKY05.02
Değerlendirme toplantılarında kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyetler, öz değerlendirmeler ve tüm kalite süreçleri değerlendirilmelidir.

KKY05.03
Değerlendirme toplantıları sonucunda gerekli görülen iyileştirme çalışmaları planlanmalıdır.

KKY06 Kalite yönetiminin etkinliğinin sağlanması amacıyla komiteler oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Not: Komite üyeleri ile randomize olarak görüşülmelidir. Gerekirse online görüşme seçenekleri kullanılabilir.

KKY06.01
Kalite yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulacak komiteler belirlenmelidir.
o Kalite yönetimi kapsamında asgari aşağıda belirtilen  komiteler oluşturulmalıdır:
*Hasta güvenliği komitesi
*Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi
*Eğitim komitesi
*Tesis ve ambulans güvenliği komitesi

KKY06.02
Komitelerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenmelidir.
o Her komitede yönetimden en az bir kişi bulunmalıdır.

KKY06.03
Komite üyelerinin görev tanımları yapılmalı, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmelidir.
Rehberlik;
SKS çerçevesinde oluşturulacak komiteler, gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komite, komisyon, kurul gibi yapılarla entegre çalışabilir. 

KKY06.04
Komiteler, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

KKY06.05
Komiteler, görev alanlarına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamalıdır.

KKY06.06
Komiteler, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

KKY07 Hasta güvenliği komitesi bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY07.01
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
o  Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
*Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
* İlaç güvenliğinin sağlanması
* Klinik tanı ve tedavi algoritmalarının oluşturulması ve uygulanması
* Hasta nakil güvenliğinin sağlanması
* Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
* Hasta mahremiyetinin sağlanması
* Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
* Bilgi güvenliğinin sağlanması
* Enfeksiyonların önlenmesi
* Ambulans güvenliği

KKY08 Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Rehberlik;
İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından, çalışan sağlığı ve güvenliği komitesinin sorumluluk alanına giren faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda ayrıca komite oluşturulmasına gerek yoktur.

KKY08.01
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
o Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
* Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
* Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
* Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
* Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
* Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
* Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

KKY09 Eğitim komitesi bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY09.01
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
o Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
* Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
* Hizmet içi eğitimler
* Uyum eğitimleri
Komite, eğitim faaliyetlerini planlamalı ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

KKY10 Tesis ve ambulans güvenliği komitesi bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY10.01
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
o Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
* KKM, çağrı merkezi, istasyon ve ambulanslara yönelik gerçekleştirilen saha turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
* KKM, çağrı merkezi, istasyon ve ambulanslarda can ve mal güvenliğinin sağlanması
* Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları
* Atık yönetimi çalışmaları
* Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarının planlanması ve takibi
* Tehlikeli maddelerin yönetimi

KKY10.02
Komite, başhekimin başkanlığında yılda en az iki kez ve düzenli aralıklarla saha turları gerçekleştirmelidir.
o Saha turlarında, KKM, çağrı merkezi, istasyon ve ambulanslardaki fiziksel durum ile komitenin görev alanına giren diğer hususlar incelenmelidir.

KKY10.03
Çağrı merkezi İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren illerde, komitenin çağrı merkezi tesisi ile ilgili tespit ve iyileştirme önerileri, merkezin ildeki sorumlusuna iletilmelidir.

KKY11 Komite toplantılarının yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KKY11.01
Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilmelidir.
o Bilgilendirme asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Toplantı yöneticisi ve katılımcıları
* Toplantı gündemi ve süresi
* Toplantı yeri ve zamanı

KKY11.02
Toplantıya dair kayıtlar tutulmalıdır.

KKY12 Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Not: Yerinde değerlendirme yapılan birimlerde, uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmalarının durumu değerlendirilmelidir.

KKY12.01
Gerçekleştirilen kalite iyileştirme çalışmalarının kayıtları tutulmalıdır.

KKY12.02
Gerekli durumlarda, düzeltici-önleyici faaliyetlerin izlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
Rehberlik;
Uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilecek olan iyileştirme çalışmaları, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet kapsamında ele alınabilir.

KKY12.03
Düzeltici-önleyici faaliyet kapsamında ele alınan çalışmalar il ambulans servisi başhekimliği tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kayıt altına alınmalı ve izlenmelidir.

KKY13 Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KKY13.01
Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı, çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir.


KKY13.02
Tanıtım kartları çalışma süresince takılmalıdır.

KDY01 SKS 112'de tanımlanan dokümanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK (KDY01.04 ve KDY01.06 istasyonlarda da değerlendirilmelidir.)

KDY01.02

Dokümanların formatı belirlenmelidir.

KDY01.02
Dokümanlar güncel olmalıdır.
o Dokümanlar yönetim tarafından belirlenen sıklıkta gözden geçirilmelidir.
o Gözden geçirme tarihi kayıt altına alınmalıdır.
o Dokümanda yapılan değişiklikler kayıt altına alınmalıdır.

KDY01.03
Yönetim tarafından, dokümanların hazırlanması, kontrolü ve onaylanmasından sorumlu kişiler tanımlanmalıdır.

KDY01.04
Güncel dokümanlara ilgili çalışanlar tarafından kolay ulaşılabilmelidir.
o Dokümanlar intranet ortamında ve/veya basılı kontrollü kopya olarak yayımlanmalıdır.

KDY01.05
Doküman yönetim sistemi kapsamında kullanılan tüm dokümanları içeren bir liste bulunmalıdır.
o Güncellemeler, doküman listesinde izlenebilmelidir.

KDY01.06
İlgili çalışanlara, dokümanlara yönelik gerekli eğitimler verilmelidir.

KDY02 Dış kaynaklı dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KDY02.01
Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmelidir.
Rehberlik;
Dış Kaynaklı Doküman: İl ambulans servisi başhekimliği tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır.
Dış kaynaklı dokümanlar için format şartı aranmamaktadır.

KDY02.02
Dış kaynaklı dokümanlar orijinal formatında ve güncel haliyle kullanıcıların erişimine sunulmalıdır.

KDY03 Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK (KDY03.03 istasyonlarda da değerlendirilmelidir.)

KDY03.01
Bilgilendirici dokümanların asılacağı alanlar belirlenmelidir.

KDY03.02
Dokümanların asılma kuralları belirlenmelidir.
o Panolarda asılacak dokümanlara yönelik onayın nasıl ve kim tarafından verileceği belirlenmelidir.
o Dokümanların panoda ne kadar süre asılı kalacağı ve panodan kaldırılmasına yönelik sürecin nasıl yönetileceği tanımlanmalıdır.
o Dokümanların takibi ile ilgili sorumluluklar belirlenmelidir.

KDY03.03
Panolar ve panolarda asılı dokümanlar, görsel olarak düzenli bir şekilde dizayn edilmelidir.

KDY03.04
Belirlenen panolar ve alanlar dışında asılması gereken bilgilendirici ilan, duyuru ve açıklamalara yönelik kurallar belirlenmelidir.

KDY04 Yönetim tarafından onaylanmış güncel dokümanlar uygun şartlarda muhafaza edilmelidir.

BAŞHEKİMLİK

KDY04.01
Fiziksel ya da elektronik imzalı dokümanların muhafaza şekilleri tanımlanmalıdır.

KDY04.02
Dokümanların imhasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

KRY01 Risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KRY02 112 acil sağlık hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek risklerin yönetilmesine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KRY02.01
Risk yönetimi, hasta, hasta yakını, çalışan, tesis, çevre  ve araç güvenliği ile 112 acil sağlık hizmetlerine ilişkin tanımlanan diğer süreçleri  kapsamalıdır.

KRY02.02
Risk yönetimi, 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içermelidir.

KRY02.03
Risk yönetimine yönelik doküman oluşturulmalıdır.
o Doküman asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Amaç ve hedefler
* Kapsam
* Risk analizi yöntemi
* İlgili çalışanların görüşlerinin alınması
* Tanımlanan risklerin raporlanması
* Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespiti
* Gerekli iyileştirme çalışmaları
* Çalışanların eğitimi

KRY03 Riskler, risk yönetim planı doğrultusunda belirlenmeli ve analiz edilmelidir.

BAŞHEKİMLİK

KRY03.01
Risk yönetimine ilişkin süreçleri ve unsurları kapsayacak şekilde bir plan hazırlanmalıdır.
o Plan asgari aşağıdaki başlıkları içermelidir:
* İlgili süreç, faaliyet veya unsur
* Yaşanabilecek riskler
* Risk düzeyi
* Alınacak önlemler
* Sorumlular
* Önlemlerin alınmasına yönelik belirlenen zaman dilimi

KRY03.02
Riskler çalışanların katılımıyla, KKM, çağrı merkezi, istasyona yönelik alan bazında ve süreç bazında belirlenmelidir.

KRY03.03
Risk düzeyleri en az 3 kategoride (düşük, orta, yüksek gibi) belirlenmelidir.

KRY03.04
Belirlenen risklere yönelik kök neden analizi yapılmalıdır.

KRY03.05
Risk analizleri yılda en az bir kez yapılmalıdır.

KRY04 Belirlenen risklere yönelik gerekli önlemler alınmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Not: Yerinde değerlendirme yapılan birimlerde, planlanan iyileştirme çalışmalarının durumu değerlendirilmelidir.

KRY05 Risk yönetimi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının etkinliği düzenli aralıklarla izlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK

KİO01 İstenmeyen olay bildirim sistemi kurulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KİO01.01
Sistem, hasta ve çalışanların güvenliğine yönelik ramak kala ya da gerçekleşen her türlü istenmeyen  olayı kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
o Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmalıdır.

KİO01.02
Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmalıdır.
Rehberlik;
o Sistem, web tabanlı ortam veya intranet ortamında kullanılabilir.
o Bildirim için kullanılan formlar, metinsel anlatıma dayalı olabileceği gibi, seçimli kutucuklar şeklinde ya da her iki yöntemi de içerecek şekilde kurgulanabilir.
o Ana modüllerin altında  ilaç güvenliği, kesici delici alet yaralanmaları gibi alt modüller yer alabilir.

KİO01.03
Bildirim sisteminde analiz ve raporlamaya ilişkin süreçler ile her bir sürecin işleyişine yönelik basamaklar tanımlanmalıdır.

KİO01.04
Analiz ve raporlama süreçlerine yönelik sorumlular belirlenmelidir.

KİO01.05
Sistem, bildirimlerin yapılabilmesi açısından kolay ulaşılabilir ve kullanıcı dostu olmalıdır.

KİO01.06
o Bildirim formları, asgari aşağıdaki başlıklarda bilgi alınmasına yönelik olarak düzenlenmelidir:
* Olayın konusu
* Olayın içeriği
* Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler

KİO02 Sistem, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KİO02.01
Bildirim sürecinde, ilgili kullanıcının gizlilik yönünde talebi olması durumunda, özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamalarına yönelik gizlilik ilkesi uygulanmalıdır.

KİO03 Çalışanlara sistem ile ilgili eğitim verilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KİO03.01
İstenmeyen olay bildirim sistemi ile ilgili eğitimler 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
o Eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Sistemin amacı ve önemi
* Sorumluluklar
* Sistemin yapısı
* Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve güvenliği
* Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli *yileştirme kültürü
* Sistem kapsamında yer alan istenmeyen olaylar
* Bildirimin yapılma şekli ve uyulması gereken kurallar
* Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı
* Bildirimlerin nasıl değerlendirileceği ve analiz  edileceğine ilişkin genel bilgi

KİO04 Sisteme yapılan bildirimler analiz edilmeli, analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK (KİO04.04 İstasyonda da değerlendirilmelidir.)

KİO04.01
Sisteme yapılan bildirimler değerlendirilmeli ve olay bazında kök neden analizi yapılmalıdır.

KOB04.02
Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri düzenli aralıklarla tekrarlanmalı, raporlanmalı ve değerlendirilmelidir.

KİO04.03
Tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler gerçekleştirilmeli ve sonuçları izlenmelidir.

KİO04.04
Gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilmelidir.

KİO05 Çalışanların bildirim sistemi ile ilgili görüş ve önerileri alınmalı ve bu kapsamda çalışanlara düzenli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KAD01 Afet ve acil durum yönetimi ekibi oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

Not: Çalışanlar acil durumlarda yapacakları görevler hakkında bilgi sahibi mi? İlgili birimlerde değerlendirilmeli.

KAD01.01
Afet ve acil durum yönetimi ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
o Ekip üyelerinin sayısı ve niteliği, bölgenin coğrafi koşulları, ulaşım imkanları, nüfus yoğunluğu ve acil sağlık hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmelidir.
o Ekipte en az başhekim veya başhekim yardımcısı düzeyinde bir yönetici bulunmalıdır.

KAD01.02
Ekip düzenli aralıklarla toplantılar yapmalı ve toplantıya ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.

KAD01.03
Acil durumda görev alacak çalışanlar yedekleri ile birlikte belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

KAD02 Afet ve acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KAD02.01
Risk değerlendirmesi başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyonları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

KAD02.02
Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Yangın
* Deprem
* Sel
* Toprak kaymaları
* Salgınlar
* Terör eylemleri
* Göç
* Endüstriyel patlama
* Nükleer ve kimyasal kazalar
* Savaş
* Tayfun, kasırga
* Hortum
* Volkanik patlama

KAD03 Afet ve acil durum planı oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KAD03.01
Risk değerlendirme kapsamında tespit edilen olası risklere yönelik afet ve acil durum planı oluşturulmalıdır.
o Afet ve acil durum planı asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Olası acil durumların belirlenmesi
* Olası acil durumlara ilişkin önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
* Olası acil durumlara yönelik müdahale ve tahliye yöntemleri
* Olası acil durumlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesi
* Sağlık hizmetleri ve kaynakların yönetimi (sağlık hizmet sunumunun devamlılığı, insan kaynakları, tıbbi cihazlar, malzeme, ambulans hizmetleri, arşiv gibi)
* Afet ve acil durum malzeme envanteri
* İşbirliği yapılacak kuruluşlarla rol paylaşımı ve koordinasyon

KAD03.02
Afet ve acil durum planı güncel olmalıdır.
o Plan yılda en az bir defa ve gerektiğinde gözden geçirilmeli, gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

KAD03.03
Afet ve acil durum planı kapsamında yılda en az bir defa tatbikat yapılmalıdır.
o Tatbikat sürecinde tespit edilen aksaklıklara yönelik afet ve acil durum planında gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

KAD04 Afet ve acil durum yönetimine yönelik eğitimler verilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

(Bkz.Eğitim Yönetimi Bölümü)

KAD04.01
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli tüm çalışanlara afet ve acil durum planına yönelik eğitim verilmelidir.
o Eğitim asgari aşağıdaki konu başlıklarından oluşmalıdır:
* Yangın söndürücü ve hortumlarının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim
* YOTA
* Temel UMKE
* KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Olaylar)
* Afet ve acil durum triyajı

KAD05 Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KAD05.01
Birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde bulunan il ambulans servisi başhekimlikleri  “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)” uygulaması yapmalıdır.
o YOTA uygulaması asgari aşağıdaki maddeleri içermelidir:
* Tıbbi cihazların sabitlenmesi
* Yüksek mobilyaların sabitlenmesi
* Buzdolabı, fotokopi makinesi gibi ağır ya da büyük hacimdeki teçhizatın zemine ve duvara sabitlenmesi
* Raflardaki ağır cisimlerin daha alçak yerlere konulması
* Doğalgazın sarsıntı esnasında otomatik olarak kesilmesinin sağlanması
* Jeneratörlere sarsıntıya duyarlı olan, sarsıntıdan hemen sonra devreye girmesini önleyen sistem yerleştirilmesi
* Tıbbi sarf ve ilaç depolarında büyük hacimli malzemelerin alt raflara konulması ve rafların malzemelerin düşmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmesi

KAD06 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KAD06.01
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yönetimini sağlamak üzere beyaz kod uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

Rehberlik;
Beyaz kod, 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında görevli personele yönelik şiddet riski varlığında ya
da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.
KAD06.02
Beyaz kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir.
o Sorumlular, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak tanımlanmalı, yönetimden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.
o Sorumluluk alanı, beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

KAD06.03
Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
o Tutulan kayıtlarda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
* Olayın olduğu tarih ve saat
* Olayın olduğu yer
* Olayın başlama nedeni
* Olayın oluş şekli
* Varsa olayda kullanılan cisim
* Olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa kişisel bilgileri
* Olayı görenlerin kişisel ve iletişim bilgileri
o Kayıtlar kalite direktörlüğüne gönderilmelidir.

KAD06.04
Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır.

KAD06.05
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

KAD06.06
Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

KAD06.07
Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak yılda en az bir kez tatbikat yapılmalıdır.

KAD07 Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KAD07.01
Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi, bağlı istasyonlar ve ambulanslarda yangın söndürücüler bulunmalıdır.
o Yangın söndürücüler sabitlenmiş olmalıdır.

KAD07.02
Yangın söndürme tüplerinin kontrolleri, genel bakımları ve toz değişimleri gerçekleştirilmelidir.

KAD07.03
Yangın dolabı bulundurulması zorunlu olan tesislerde dolap içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır.
o Yangın hortumu hasarsız olmalıdır.
o Yangın hortumu çekildiğinde kolayca gelmelidir.
o Vanalar kolayca açılmalıdır.

KAD08 Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KAD08.01
Çatılar, yılda en az bir kez ve gerekli olduğunda temizlenmelidir.

KAD08.02
Çatılarda yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamalıdır.

KAD08.03
Çatılarda yer alan elektrik aksamının yalıtımları olmalıdır.

KEY01 Çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

KEY01.01
Çalışanların eğitim ihtiyaçları, hizmet sunum alanı, kullanılan araç ve ekipmanlar, hizmet verilen popülasyon, mesleki ve kişisel gelişim gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

KEY01.02
Çalışanların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır. Eğitim planlarında asgari aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:
o Eğitimin amaç ve hedefleri
o Eğitimin ne zaman, kim tarafından ve kime verileceği
o Eğitim yöntemi
o Varsa eğitimin aşamaları (temel eğitim, ileri düzey eğitim, teorik ve pratik eğitimler gibi)
o Eğitimin yeri
o Eğitimin süresi
o Eğitimin içeriğine ilişkin genel başlıklar
o Eğitim için gerekli materyaller
o Eğitim etkinliğini değerlendirme yöntemleri

KEY01.03
Eğitim planları güncel ve eğitim uygulamaları ile uyumlu olmalıdır.
o Eğitim planları, bölge eğitim merkezi ile koordineli bir şekilde  oluşturulmalıdır.
o Eğitim planları Bakanlık tarafından belirlenen asgari koşulları sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

KEY02 Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KEY02.01
Göreve yeni başlayan her çalışana uyum eğitimi verilmelidir.
o Uyum eğitimlerine ilişkin konular, mesleki alan, hizmet sunum alanı, kullanılan araç ve ekipmanlar, hizmet verilen popülasyon  göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

KEY02.02
Uyum eğitimi sorumluları belirlenmelidir.

KEY02.03
Uyum eğitimleri için rehber hazırlanmalıdır.

KEY02.04
Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı ve personel dosyasında saklanmalıdır.

KEY03 Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

KEY03.01
Hizmet içi eğitim sorumluları belirlenmelidir.

KEY03.02
Hizmet sunum alanı, kullanılan araç ve ekipmanlar,  mesleki ve kişisel gelişim gereksinimlerine göre eğitim konuları ve içerikleri belirlenmelidir.
o Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarına verilen eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
* Çağrı karşılama eğitimi
* Çağrı değerlendirme eğitimi
* SKS kapsamında belirlenen diğer eğitim konuları
o Ambulansta görevli sağlık çalışanlarına verilen eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
*  Temel modül eğitimi
*  Erişkin ileri yaşam desteği eğitimi
*  Çocuk ileri yaşam desteği eğitimi
*  Travma ileri yaşam desteği eğitimi
*  SKS kapsamında belirlenen diğer eğitim konuları
o Ambulans sürücülerine verilen eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
*  Temel ilk yardım eğitimi
*  Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi (ASTE)
*  Hasta mahremiyeti eğitimi
*  SKS kapsamında belirlenen diğer eğitim konuları

KEY03.03
Eğitimler hazırlanan plan dâhilinde uygulanmalı, kayıt altına alınmalıdır.
o Planda değişiklik yapılması durumunda BYS üzerinden bildirim yapılmalıdır.
o Verilen eğitimler BYS'de kayıt altına alınmalı ve personel dosyasında saklanmalıdır.

KEY03.04
Çalışanların, eğitim komitesince paylaşılması uygun görülen eğitim materyalleri ve kaynak dokümanlara ulaşabilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KEY04 Hizmet içi eğitimler ile uyum eğitimlerinin etkililik ve etkinliği değerlendirilmelidir.

BAŞHEKİMLİK

Rehberlik:
Eğitimlerin etkililik ve etkinliğini değerlendirmek üzere kullanılabilecek yöntemlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
o Ön test-son test
o Öz değerlendirmeler
o Gözlemler
o Çalışanlar ile yapılan görüşmeler
o Anketler
o Eğitime bağlı davranış değişikliğine yönelik ölçme yöntemleri (kabul görmüş ölçekler gibi)

KEY05 Toplumun 112 acil sağlık hizmetleri ile ilgili eğitim ihtiyaçları belirlenmeli, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecek faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Rehberlik:
Toplumun 112 acil sağlık hizmetleri hakkında bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenecek faaliyetlere örnekler aşağıda verilmiştir:
o Halk eğitimleri
o Seminerler
o Broşür
o Reklam panosu
o Kamu spotu
o Stant çalışmaları
o Okul eğitimleri

HHD01 Hasta ve hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkin bir iletişim sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD01.01
Hastaya hizmet verecek olan ambulans çalışanları uygun durumlarda hasta ve hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.

HHD01.02
Hasta ve hasta yakınının kültürel özellikleri ve entellektüel düzeyi dikkate alınarak iletişimde, uygun ses tonu, uygun beden dili, mesleki terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı sağlanmalı, hasta ve hasta yakınının kendini rahat ifade edebileceği olumlu bir iletişim ortamı oluşturulmalıdır.

HHD01.03
Çalışanlara, hasta memnuniyeti, hasta hakları ve iletişim becerilerine ilişkin eğitim verilmelidir.

HHD02 Hasta veya hasta yakını acil tıbbi yardım, bakım ve nakil süreci hakkında bilgilendirilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD02.01
Acil tıbbi yardım, bakım ve nakil süreci hakkında hasta ve hasta yakınına hangi koşullarda, kim tarafından, nasıl bilgi verileceği ve bilginin kapsamı belirlenmelidir.
Hasta veya hasta yakını asgari aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir:
o Hastanın genel durumu
o Bakım ve sevk süreci
o Yapılması planlanan her türlü acil tıbbi müdahale

HHD03 Hasta veya hasta yakınının sunulan hizmeti reddetmesi durumunda izlenecek yol belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD03.01
Hizmete yönelik reddin geçerli kabul edilebilmesine ilişkin koşullar tanımlanmalıdır.
o Hizmete yönelik reddin geçerli kabul edilebilmesi için asgari aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:
* Etki altında kalmadan kendi isteği ile karar verme durumu
* Kişinin hizmet almama durumunda yaşayacağı olası sonuçlar hakkında bilgilendirilmiş olması
* Reddin doğrudan sunulacak hizmet ile ilişkili olması
* Kişinin verdiği kararın sonuçlarını değerlendirebilecek kapasite ve bilinç düzeyine sahip olması
* Reddedilen müdahalenin yapılmaması durumunda sağlık çalışanına yasal sorumluluk yükleyecek bir durumun söz konusu olmaması

HHD03.02
Hizmetin reddedilmesi durumunda asgari aşağıdaki hususlar kayıt altına alınmalıdır:
o Reddin sebebi
o Reddin geçerliliğine ilişkin koşulların sağlanma durumu
o Hastanın ya da yasal vekilinin redde ilişkin yazılı beyanı

HHD04 Hastanın acil tıbbi yardım, bakım ve nakil süreci ile ilgili kayıtlara erişebilmesi sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

HHD04.01
Hasta, isteği halinde acil tıbbi yardım, bakım ve nakil süreci ile ilgili kayıtlara hizmet süreci sonrasında  ulaşabilmelidir.

HHD04.02
Tıbbi kayıtların, hangi durumlarda hasta yakını ile paylaşılabileceği belirlenmelidir.

HHD05 Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD05.01
Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın fiziksel mahremiyeti ile bilgi mahremiyeti dikkate alınmalıdır.

HHD05.02
Acil tıbbi yardım, bakım ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi ve belgelerin, hasta dışında kimlerle ve hangi koşullarda paylaşılabileceği belirlenmelidir.
o Hasta ile sağlık çalışanları arasında veya sağlık çalışanlarının kendi arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.
o Hava ambulans araçlarını kullanan pilotlar ve deniz ambulans araçlarını kullanan kaptanlara hasta mahremiyeti ve bilgi güvenliği konusunda bilgi verilmeli ve gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır.

HHD05.03
Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

HHD05.04
112 acil sağlık hizmeti çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir.

HHD06 Hastaların; kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alması sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD07 Hasta ve hasta yakınının acil tıbbi yardım, bakım ve nakil sürecine dahil edilmesine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHD08 112 acil sağlık hizmetleri ile ilgili görüş, öneri ve şikayetler alınmalı ve değerlendirilmelidir.

BAŞHEKİMLİK

HHD08.01
Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
o Hastalar, internetten, telefondan, yazılı olarak posta yoluyla ya da direk başvuru yaparak görüş, öneri ve şikayetlerine ilişkin bildirim yapabilmelidirler.
o İstasyonlara yapılan geri bildirimler kalite direktörlüğüne iletilmelidir.
o Toplum, 112 acil sağlık hizmetleri ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini ne şekilde ve hangi araçları kullanarak yapabilecekleri hakkında bilgilendirilmelidir.

HHD08.02
Sunulan hizmetler ile ilgili görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilmelidir.
o Değerlendirmelerde kalite direktörü ve yönetimden en az bir kişi yer almalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayetler düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
o Geri bildirimler kapsamında öncelikli olarak ele alınması gereken hususlar belirlenmeli ve gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılmalıdır.
o Veri analizleri ile ulaşılan bulgular yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
o Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

HHD09 Hasta deneyimi anketi uygulanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

(Bkz. Hasta Deneyimi Anketi Uygulama Rehberi)

HHD09.01
Hasta deneyimi anketi asgari, Bakanlık tarafından yayınlanan anket sorularını içermelidir.

HHD09.02
Anket asgari Bakanlık tarafından belirlenen aralıklarda uygulanmalıdır.

HHD09.03
Anketi uygulayacak kişiler ve uygulama yöntemi tanımlanmalıdır.
Rehberlik:
o Anketler internet, telefon veya basılı doküman üzerinden uygulanabilir.

HHD09.04
Anket sonuçları değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
o Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme sürecine yönetimin katılımı sağlanmalıdır.

HHE01 Çağrı merkezi, hastaların hizmete erişiminin en kısa sürede ve etkin şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır.

BAŞHEKİMLİK ( HHE01.01 ve HHE01.03 değerlendirme dışı)

HHE01.01
Çağrı merkezinde ve KKM'de, hizmete erişimi kolaylaştırmaya yönelik gerekli ekipman ve yeterli sayıda sağlık çalışanı bulunmalıdır.

HHE01.02
Çağrı merkezi ve KKM çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.
o Eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer almalıdır:
* Hasta triyajı (telefon triyajı/hasta önceliklendirme)
* İletişim becerileri
* Hasta memnuniyeti
* Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar
* Kriz yönetimi

HHE01.03
Vaka özelliklerine göre hastanın yönlendirilmesi gereken istasyon ve ambulans türü tanımlanmalıdır.
o Tanımlamalar çağrı merkezi ve KKM personeli tarafından bilinmelidir.

HHE02 Çağrı merkezinde telefonla klinik danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

Not: Standardın ülkemiz genelinde karşılanma durumu hakkında analiz yapılabilmesi amacı ile; karşılandığına karar verilse dahi, değerlendirciler tarafından KKS raporu açıklama bölümünde detaylı açıklama yazılması önem arz etmektedir.

HHE02.01
Hangi vakalara klinik danışmanlık hizmeti verileceği belirlenmelidir.

HHE02.02
Klinik danışmanlık uygulamasına yönelik vaka bazlı klinik algoritmalar oluşturulmalıdır.

HHE02.03
Çağrı merkezi çalışanlarına klinik danışmanlık uygulaması ile ilgili eğitim verilmelidir.

HHE02.04
Klinik danışmanlık uygulanan vakalarla ilgili dönemsel rapor hazırlanmalıdır.

HHE03 112 istasyonu hizmet sunumunu kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmalı ve tasarlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHE03.01
Vakaya ulaşım süresi ile ilgili hedefler, ulusal politikalar dikkate alınarak bölge bazında belirlenmelidir.

HHE03.02
112 istasyonları, belirlenen vaka ulaşım hedeflerini sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

HHE03.03
İstasyonda görevli 112 acil sağlık ekibinin ambulansa en kısa sürede ulaşımını sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
o Ambulans park yerleri istasyona özel olmalı, istasyon çıkışlarına yakın mesafede bulunmalıdır.
o Ambulansa erişimi zorlaştıran fiziki engel vb. bulunmamalıdır.

HHE04 Hastanın nakli ve teslimi ile ilgili süreçler tanımlanmalı ve süreçler ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHE04.01
Hastanın nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
o Vakanın ön tanısı ve tedavi ihtiyaçlarına göre hangi vakaların hangi sağlık kuruluşlarına veya merkezlere nakledileceği tanımlanmalıdır.
o Sağlık kuruluşlarına ait;
* Boş yatak sayısı
* Boş küvöz sayısı
* Boş ventilatör sayısı
* Mevcut uzmanlık dalları
gibi bilgilerin acil servis, yoğun bakım, klinik veya servis bazında alınması sağlanmalıdır.

HHE04.02
Vakanın sağlık  kuruluşuna teslimine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.
o Vakaya ilişkin kayıtlar hastanın teslimi sırasında eksiksiz olarak sağlık  kuruluşuna iletilmelidir.
o Şüpheli enfekte vakanın teslim edildiği sağlık kuruluşu hastanın ön tanısı hakkında uyarılmalıdır.

HHE04.03
Hastanın sağlık kuruluşuna kabul edilmemesi durumunda izlenecek yol tanımlanmalıdır.
o Hastanın sağlık kuruluşuna kabul edilmeme nedeni kayıt altına alınmalıdır.
o Hangi grup hastaların hangi sağlık kuruluşlarına kabul edilmediği ve nedenleri analiz edilmeli, analiz sonuçları il ambulans servisi başhekimine ve il sağlık müdürüne raporlanmalıdır.
o Analiz sonuçları doğrultusunda gerekli görülen iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

HHE05 Hastanın naklini güvenli şekilde sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HHE05.01
Hastaların ambulansa nakli, ambulansla taşınma süreci ve hastaneye teslimi sırasında karşılaşılabilecek riskler tanımlanmalıdır:

HHE05.02
Entübe hasta, obez hasta, diyaliz ve psikiyatri hastaları gibi özellikli hastaların nakli sırasında karşılaşılabilecek riskler tanımlanmalıdır.

HHE05.03
Nakil sırasında hastanın güvenliğini sağlamaya yönelik  uygun ekipman bulunmalı ve kullanılmalıdır.
o Kullanılan ekipmanın kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır.

HHE05.04
Tanımlanan risklere ilişkin gerekli önlemler alınmalıdır.

HHE05.05
İlgili çalışanlara hastaların güvenli nakline yönelik eğitim verilmelidir.

HSÇ01 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında insan kaynaklarının yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

HSÇ01.01
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında insan kaynakları yönetimi, asgari aşağıdaki unsurları içerecek şekilde düzenlenmelidir:
o İş yükü analizleri doğrultusunda nitelikli insan gücü ihtiyacının belirlenmesi
o İnsan gücü ihtiyacı doğrultusunda personel planlamasının gerçekleştirilmesi
o Planlama doğrultusunda personel istihdamına yönelik girişimlerin yapılması
o Personelin çalışma alanının belirlenmesinde personelin eğitim alanı ve niteliğinin dikkate alınması
o İşe alınan personelin çalışma ortamına uyumunu sağlamaya yönelik süreçlerin belirlenmesi
o Çalışanların performansının artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulanması
o Çalışanların görüş, öneri ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik geri bildirim süreçlerinin tanımlanması

HSÇ01.02
İnsan kaynakları yönetim yapısının diğer yönetim kademeleri ile ilişkisi tanımlanmalıdır.

HSÇ01.03
Yöneticiler ve tüm çalışanların sahip olmaları gereken nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

HSÇ02 İnsan kaynaklarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, personel temin planı oluşturulmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

HSÇ02.01
Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi, istasyon ve süreçler bazında iş tanımları yapılarak personel ihtiyacı düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

HSÇ02.02
Personel temin planında, farklı disiplinler ve meslek grupları göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan personel sayısına ve niteliğine yer verilmelidir.

HSÇ02.03
Planlar doğrultusunda personel istihdamına yönelik girişimler yapılmalıdır.

HSÇ03 Sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik hedefler belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ03.01
Hedefler yönetim, istasyon yöneticileri ve kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmelidir.

HSÇ03.02
Belirlenen hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilecek faaliyetler ile bütçe, zaman ve fiziki koşullar gibi gereklilikler belirlenmelidir.

HSÇ03.03
Hedeflere ilişkin yönetim, KKM yöneticileri, istasyon yöneticileri ve kalite sorumlularının katılımıyla yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yapmalı ve hedefleri güncellemelidir.

HSÇ04 Çalışanların güvenliğini tehdit eden risklere yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

Not: Yerinde değerlendirme yapılan birimlerde, tespit edilen risklere yönelik iyileştirme çalışmalarının durumu değerlendirilmelidir.

HSÇ04.01
Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
o Risk değerlendirmesi; çalışanların bulundukları birimde ve hizmet sunum alanlarında karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri kapsamalıdır.
(Bkz. Risk Yönetimi Bölümü)

HSC04.02
Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında çalışanların güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılmasına ya da önlenmesine yönelik kalite iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.

HSC04.03
Çalışanların güvenliğini tehdit eden istenmeyen olayların bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır.
(Bkz. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Bölümü)
o Çalışanların maruz kaldığı istenmeyen olaylar kayıt altına alınmalı ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

HSÇ04.04
Çalışanlara, istenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti sağlanmalıdır.

HSÇ04.05
Çalışanlara yönelik şiddet riski veya girişimi varlığında, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

HSÇ05 Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ05.01
Çalışanların sağlık taramalarına ilişkin program asgari aşağıdaki konuları içerecek şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır:
* Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında yapılacak sağlık taramalarının kapsamı ve tekrarlanma sıklığı
* Sonuçları değerlendirilmesi
* Olumsuz sonuçlar elde edilmesi durumunda izlenecek yol

HSÇ05.02
Sağlık tarama programı, belirlenen riskler ve ilgili uzmanların (uzman hekim, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gibi) görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

HSÇ05.03
Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

HSÇ05.04
Çalışanlar tarama sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.

HSÇ05.05
Sağlık tarama sonuçlarında olumsuzluk tespit edilen çalışanlar için gerekli tedavi ve bakım olanakları sağlanmalıdır.

HSÇ06 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bir ajanla temas sonrası uygulanması gereken tanı, tedavi ve müdahale işlemleri tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ07 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ07.01
Başhekimlik, KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

HSÇ07.02
Kişisel koruyucu ekipman hizmet sunum sırasında ulaşılabilir olmalı ve ekipmanın kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

HSÇ07.03
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

HSÇ07.04
Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ajanlarla kontamine hastalara yönelik alınması gereken  önlemler ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanlar tanımlanmalıdır.

HSÇ08 Çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki ve sosyal imkânlar sağlanmalı, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ08.01
Çalışma ortamına yönelik fiziksel ve sosyal düzenlemeler bulunmalıdır.
o Çalışanların beklentileri de dikkate alınarak, fiziksel koşullar, kullanılan malzeme ve cihazlar ile çalışma süreçleri hakkında iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
o Çalışanlar için dinlenme alanları bulunmalıdır.
o Çalışanlar için giyinme alanları ve kişisel eşyalarını muhafaza edebilecekleri kilitli dolapları bulunmalıdır.
o Ambulans ekibi tarafından vaka yerine taşınacak acil müdahale seti kolay taşınabilir ve ergonomik olmalıdır.
o Çalışanların mesleki güncel bilgiye kolay erişebilmesi sağlanmalıdır.
o Çalışanların, yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ve saygı görme ihtiyacının karşılanması sağlanmalıdır.
o Çalışanlara sağlıklı beslenme imkanı sağlanmalıdır.
o Çalışanların manevi değerlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmalıdır.

HSÇ08.02
Çalışanların mesleki gelişiminin teşvik edilmesine ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

HSÇ09 Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ09.01
Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlar tespit edilmeli ve söz konusu çalışanların fiziksel ve sosyal ihtiyaçları tanımlanmalıdır.

HSÇ09.02
Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli fiziki ve sosyal düzenlemeler yapılmalıdır.

HSÇ10 Çalışanların görüş, öneri, şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

HSÇ.10.01
Çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

HSÇ10.02
Çalışanlar, kendilerine sunulan hizmetler, hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar çalışma ortamı ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar.

HSÇ10.03
Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
o Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
o Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
o Veri analizleri ile ulaşılan bulgular yönetim ve ilgili istasyonlar ile paylaşılmalıdır.
o Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

HSÇ11 Çalışan geri bildirim anketleri uygulanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

(Bkz. Geri Bildirim Anketi Uygulama Rehberi)

HSÇ11.01
Çalışan geri bildirim anketi asgari Bakanlık tarafından yayınlanan anket sorularını içermelidir.

HSÇ11.02
Anketler belirlenen aralıklarda yapılmalıdır.

HSÇ11.03
Anketleri uygulayacak kişiler belirlenmelidir.

HSÇ11.04
Anket sonuçları değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
o Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme sürecine yönetimin katılımı sağlanmalıdır.

SHB01 Hasta bakımına ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

Rehberlik;
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hasta bakımı, hastaların 112 çağrı merkezine ulaşmasından sağlık kuruluşuna sevkine kadar geçen süre içinde hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin tamamıdır.

SHB01.01
Hasta bakımına ilişkin süreçler tanımlanmalı, tanımlama asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Hastanın bakım ihtiyaçlarının 112 çağrı merkezi tarafından değerlendirilmesi ve bakım ihtiyaçlarına uygun yönlendirme yapılması
o Hastanın bakım ihtiyaçlarının 112 acil sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi ve hastaya gerekli uygulamaların yapılması
o Nakil sürecinde uygulanan bakıma dair bilgilerin hastanın sağlık kuruluşuna teslimi sırasında eksiksiz şekilde aktarılması

SHB02 Hastanın bakım ihtiyaçları değerlendirilmeli ve bakım ihtiyaçları doğrultusunda gerekli uygulamalar yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SHB02.01
Hastanın klinik durumu hakkında tespit edilen bilgi ve bulgular ile uygulanan tedavi kayıt altına alınmalı, kayıtlar gerektiğinde geriye dönük erişilebilir olmalıdır.

SHB02.02
Hastanın vital bulguları takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

SHB02.03
Vakaların erken tanı ve müdahalesine yönelik klinik tanı ve tedavi algoritmaları oluşturulmalıdır.
o Oluşturulan algoritmalar 112 acil sağlık ekibi tarafından bilinmeli ve uygulanmalıdır.
o Acil vakalara yönelik tanı ve tedavi algoritmaları erişkin ve çocuk hastalara özgü olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Rehberlik;
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında öncelikle sık görülen klinik vakalara yönelik algoritmalar oluşturulabilir. Aşağıda algoritma geliştirilebilecek klinik tanılara örnekler verilmiştir:
o Kardiyak arrest
o Semptomatik bradikardi
o Taşikardi
o Akut koroner sendrom
o İnme
o Travmalar
o Solunum yetmezliği
o Yanık
o Zehirlenme
o Ağrı
o Obstetrik aciller

SHB03 Hastanın kimliğinin tanımlanmasına yönelik süreçler belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

Rehberlik;
Hasta kimliği doğrulamasına ilişkin hususların hangi hallerde erteleneceği ya da hasta kimliğinin doğrulanamadığı hallerde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

SHB03.01
Hasta kimliğinin tanımlanmasına ilişkin süreçlere yönelik doküman hazırlanmalı, doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Hastalara yönelik kimlik tanımlama uygulamasının nasıl yapılacağı ve hangi hallerde ertelenebileceği
o Hasta kimliğinin tanımlanamadığı vakalarda nasıl bir yol izleneceği

SHB03.02
Sağlık çalışanlarına hasta kimliğinin tanımlanması konusunda eğitim verilmelidir.

SHB04 Hasta düşmelerinin engellenmesine yönelik önlemler alınmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SHB04.01
Hasta düşmeleri ile ilgili riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler tanımlanmalıdır.

SHB04.02
Gerçekleşen düşme olaylarının istenmeyen olay bildirim sistemi kapsamında bildirilmesi sağlanmalı, sonuçlar değerlendirilmeli, gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler yapılmalıdır.

SHB05 Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SHB05.01
İntihar girişimi vakası, adli vaka, eksite veya ajite hastalar gibi kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara özgü  uygulamalar tanımlanmalıdır.

SHB05.02
Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik gerekli önlemler alınmalı, fiziksel ya da kimyasal kısıtlama yapılması halinde uygulama kayıt altına alınmalıdır.

SHB06 Birden fazla hastanın bulunduğu olaylarda hasta triyajı uygulanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SHB06.01
Hasta triyajı ile ilgili politika belirlenmeli ve ilgili süreçler tanımlanmalıdır.

SHB06.02
Triyaj yapılan olaylarda Bakanlık tarafından tanımlanan triyaj kartı kullanılmalı ve eksiksiz olarak kayıt altına alınmalıdır.

SHB06.03
Triyaj kayıt altına alınmalıdır.

SİY01 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında ilacın dahil olduğu tüm süreçler ile ilgili sorumlular ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SİY02 İlacın dahil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SİY02.01
İlaç yönetimi ilgili asgari aşağıdaki süreçlere yönelik kurallar belirlenmelidir:
o İlaçların temini
o İlaçların muhafazası
o İlaç istemleri
o İlaçların hazırlanması
o İlaçların transferi
o İlaç uygulamaları
o İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolü
o Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü
o Advers etki bildirimleri
o İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergeler
o Yüksek riskli ilaçların  yönetimi

SİY03 İlaçların muhafazasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

İALÇ DEPOSU, İSTASYON

Rehberlik;
İlaç depolama alanları, eczane depoları ve ilaçların 24 saatten fazla tutulduğu tüm istasyon depolarını kapsamaktadır.

SİY03.01
Yetkilendirilmiş personel haricindeki kişilerin ilaç depolarına girişi sınırlandırılmalıdır.

SİY03.02
Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmalıdır.

SİY03.03
İlaçlar, hava sirkülasyonunu engellemeyecek ve ilaçların korunmasını, sel veya su basması gibi durumlardan etkilenmemesini sağlayacak şekilde depolanmalıdır.
o İlaçların yerleşiminde, tavan, taban ve yan duvar arasında boşluklar bulunmalıdır.
o İlaçlar türüne göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.
o Deponun koşullarına göre oluşabilecek riskler tanımlanmalı, risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.

SİY03.04
Depo ve buzdolaplarına ait ilaç yerleşim planları kolay ulaşılabilir ve güncel olmalıdır.

SİY03.05
İlaç depolarında ve ilaç için ayrılmış buzdolaplarında ilaç haricinde malzeme bulundurulmamalıdır.

SİY03.06
Buzdolaplarının sıcaklıkları takip edilmeli, içinde bulunan ilaçların muhafaza koşullarına göre sıcaklık ayarı yapılmalıdır.

SİY04 İlaçların stok ve miat takibi yapılmalıdır.

İLAÇ DEPOSU, İSTASYON

SİY04.01
İlaçların minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

SİY04.02
Minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri BYS üzerinden takip edilebilmelidir.
o Belirlenen seviyelerde sapma olması durumunda BYS'de uyarıcı düzenleme bulunmalıdır.
o Miadı yaklaşan ilaçlara yönelik BYS'de uyarıcı düzenleme bulunmalıdır.

SİY04.03
İlaçların miadı düzenli aralıklarla manuel olarak kontrol edilmelidir.

SİY05 İlaç temini ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK

SİY05.01
İstasyonlara yönelik ilaç ihtiyacının belirlenmesi, satın alma işlemleri ve ilaçların merkezden dağıtımına ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

SİY05.02
İlaçların güvenli transferine yönelik önlemler alınmalıdır.

SİY06 İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SİY06.01
İlaç uygulamaları vaka kayıtlarında izlenebilmelidir.
o Vaka kayıtlarında; ilaç adı, dozu, uygulama yolu, uygulama zamanı ve süresi ile uygulamanın kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgiler yer almalıdır.

SİY06.02
İlaçlar hastaya yetkili kişiler tarafından uygulanmalıdır.
o Stajyer çalışanlar tarafından yapılan ilaç uygulamaları yetkili kişiler gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

SİY06.03
İlaç uygulaması sonrasında hastaların klinik durumu izlenmeli, gelişen reaksiyonlar ve istenmeyen olaylar kayıt altına alınmalıdır
o Özellikle riskli ilaçların uygulanması sonrasında hastalar, gelişebilecek yan etkiler ve reaksiyonlar açısından daha dikkatli şekilde izlenmelidir.
o Hastada görülen advers etkiler kayıt altına alınarak bildirimi  sağlanmalıdır.

SİY06.04
İlaç uygulaması öncesinde allerji öyküsü sorgulanmalıdır.

SİY06.05
İlaç uygulamaları sırasında ilaç-ilaç etkileşimleri, parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik açısından değerlendirme yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SİY07 Advers etki gelişmesi durumunda TÜFAM'a bildirim yapılması sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SİY08 Özellikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

İSTASYON

Rehberlik;
Özellikli ilaç gruplarına örnekler aşağıda verilmektedir:
• Acil Pediatrik İlaçlar
• Görünüşü Benzer İlaçlar
• Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar
• Psikotrop İlaçlar
• Narkotik İlaçlar
• Işıktan Korunması Gereken İlaçlar
• Yüksek Riskli İlaçlar

SİY08.01
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında kullanılan özellikli ilaç gruplarına yönelik listeler hazırlanmalı, listeler kullanım alanında erişilebilir olmalı ve etkin kullanılmalıdır.

SİY08.02
Acil pediatrik ilaçlar, yazılışı, okunuşu, görünüşü birbirine benzeyen ilaçlar ve yüksek riskli ilaçların dolaplardaki yerleşimi muhtemel hataları engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

SİY08.03
Orijinal ambalajında uyarıcı bir unsur bulunmayan yüksek riskli ilaçlar için renklendirme, etiketleme gibi uyarıcılar kullanılmalıdır.

SİY09 Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

İLAÇ DEPOSU, İSTASYON

SİY09.01
İlaç depoları ve ambulanslarda narkotik ve psikotrop ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

SİY09.02
Narkotik ve psikotrop ilaçların devir teslimi yapılmalıdır.
o Devir teslim kayıtlarında;
* İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı
* İlacın kullanıldığı tarih
* İlacı kimin uyguladığı
* Kime kaç adet ilaç teslim edildiği
* Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır.
o Muhafaza ve taşınma esnasında zarar gören narkotik ilaçlar için tutanak tutulmalıdır.

SİY10 Eczane/depoya iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

İLAÇ DEPOSU, İSTASYON

SİY10.01
Eczane/depoya iade edilen ilaçların teslimine ilişkin süreç belirlenmelidir.

SİY10.02
İade edilen ilaçların kayıtları tutulmalı, kayıtlarda iade sebebi yer almalıdır.

SİY11 İlaç yönetimi sürecinde oluşturulan tüm verilerin izlenebilirliği ve sürekliliği sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SİY12 İlaç atıklarının ve miadı geçmiş ilaçların imhasına ve uygun şartlarda bertaraf edilmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON, İLAÇ DEPOSU

SEN01 Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SEN01.01
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik asgari aşağıdaki süreçleri içeren bir doküman hazırlanmalıdır:
o Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi
o El hijyeni
o Standart izolasyon önlemleri
o Yüksek mortalite ve morbidite riskinin yanısıra yüksek bulaş riski taşıyan enfeksiyon hastalıklarına yönelik izolasyon önlemlerinin alınması
o Temizlik, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi süreçleri
o Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunması

SEN02 Çalışanların el hijyeni uyumunu artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SEN02.01
Çalışanların el hijyeni uyumunu artırmaya yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerin şekli, içeriği ve periyodu belirlenmelidir.

SEN02.02
El hijyeni ile ilgili eğitim içeriğinde asgari aşağıdaki konular bulunmalıdır:
o El hijyeninin önemi
o El hijyeni endikasyonları
o El hijyeni sağlama yöntemleri
o Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar
o El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler
o Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

SEN03 El hijyenini sağlamaya yönelik gerekli malzemeler bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SEN03.01
Çalışanın, sağlık hizmeti sunumu sırasında  eldiven, alkol bazlı el antiseptiği gibi malzemelere kolay erişimi sağlanmalıdır.

SEN04 Temizlik, dezenfeksiyon, antisepsi süreçlerine yönelik kurallar belirlenmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SEN04.01
Temizlik, dezenfeksiyon, antisepsi süreçleri ve bu süreçlere ilişkin kurallar asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır:
o Uygulama zamanı
o Uygulama kapsamı
o Uygulama yöntemi ve kullanılacak materyal
o Uygulamaların etkinliğinin izlenmesine yönelik süreç

SEN05 Dezenfeksiyon işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

SEN05.01
Dezenfeksiyon işlemi yapılması gereken yüzey, malzeme, ekipman ve atıklar belirlenmelidir.

SEN05.02
Dezenfeksiyon işlemi uygulanan materyale göre dezenfeksiyon türü, kullanılacak dezenfektan ve kullanım kuralları belirlenmelidir.

SEN05.03
Dezenfektanların kullanımı hakkında uygulayıcılara eğitim verilmelidir.

SEN05.04
Dezenfeksiyon işlemlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanma durumu, ilgili sorumlular tarafından izlenmelidir.

SEN06 Çalışanların çalışma ortamından kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

Rehberlik;
Sağlık çalışanları, enfeksiyon ajanlarına karşı hem kendilerini hem de hastalarını
korumak adına gerekli önlemleri almakla görevlidir.
Bu önlemler, enfeksiyon ajanı ile; temas öncesi, temas sırası, temas sonrası alınacak önlemleri kapsar.

SEN06.01
Bağışıklamanın mümkün olduğu enfeksiyonlara karşı personelin bağışıklık durumu izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

SEN06.02
Çalışma  ortamında karşılaşılabilecek  enfeksiyon risklerine yönelik gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.
o Çalışanların çalışma  ortamında karşılaşabilecekleri enfeksiyon risklerine karşı almaları gereken standart önlemler tanımlanmalıdır.
o Standart izolasyon önlemlerinin yanısıra ilave tedbir alınması gereken durumlar ve söz konusu durumlarda alınması gereken önlemler tanımlanmalıdır.

SEN06.03
Herhangi bir enfeksiyon ajanı ile temas söz konusu olduğunda gerekli profilaksi, bağışıklanma, takip ve tedavi işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.

SEN07 Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DAS01 Ambulansların il genelinde etkin şekilde kullanılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DAS01.01
Bölgenin coğrafi koşulları, ulaşım kaynakları, nüfus yoğunluğu, başhekimliğin acil sağlık hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçları ve Bakanlık hedefleri dikkate alınarak gerekli ambulans türleri ve sayıları belirlenmelidir.
Rehberlik:
o Ambulans türleri, kara, hava ve deniz ambulansı olmak üzere üç ana kategoride incelenebilir. Aşağıda özel donanıma sahip kara ambulans türleri için örnekler verilmiştir:
*Yoğun bakım ambulansı
*Obez hasta ambulansı
*Yenidoğan ambulansı
*Dört sedyeli ambulansı
*Kar paletli ambulans
*Motosiklet ambulans

DAS01.02
Vaka gereksinimleri doğrultusunda hava ya da deniz ambulans hizmeti sağlanmasına yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

DAS01.03
Yedek ambulanslara yönelik düzenleme yapılmalıdır.
o Yedek ambulanslara yönelik sorumlular ve sorumlulukları belirlenmelidir.
o Yedek ambulans ihtiyacı ve yedek ambulansların konumlandırılacağı yerler tanımlanmalıdır.
o Yedek ambulansların bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

DAS02 Ambulansta tıbbi tanı ve tedavi için gerekli ekipman bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DAS02.01
Türlerine göre ambulanslarda bulunması gereken ekipman tanımlanmalıdır.

DAS02.02
Ekipmanın bakım ve kontrolü ile ilgili süreçler tanımlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

DAS03 Ambulans donanımı tam ve uygun nitelikte olmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DAS03.01
Hasta kabininde uygun nitelikte havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.

DAS03.02
Kara ambulans araçları, sarsıntısız bir hasta nakli gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiş özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.

DAS03.03
Sağlık çalışanının düşme ve çarpma riskine karşı tercihen dört noktalı emniyet kemeri bulunmalıdır.

DAS03.04
Ambulans araçlarında en az 2 litrelik 2 adet yangın söndürücü ile birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici  bulunmalıdır.

DAS03.05
Ambulansın türüne göre uygun nitelikte sedye çeşitleri bulunmalıdır.
o Ana sedyede korkuluk bulunmalıdır.
o Ana sedyeye bağlanmış en az 3 adet emniyet kemeri mekanizması bulunmalıdır.
o Sedye omuz kemer takımı hasta göğsü üzerinden tek merkezden kilitlenebilir özellikte olmalıdır.

DAS03.06
Örümcek kemer sistemi bulunmalıdır.

DAS03.07
Ambulansın takibine ve ambulansın vaka yerine ulaşmasına yönelik
oto takip sistemi ve navigasyon cihazı bulunmalıdır.

DAS04 Her vardiya değişiminde ambulans kontrolü yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DAS04.01
Ambulans kontrolüne ilişkin sorumlular ve kontrolün içeriği tanımlanmalı, kontrol asgari aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
o Aracın genel durumu
o Yakıt durumu
o Aracın altı
o Aracın motoru
o Aracın çalışması
o Arka kabin içi
o Avadanlık

DAS04.02
Kontrol zamanı, kontrolün içeriği ve kontrolü gerçekleştiren kişi kayıt altına alınmalıdır.

DAS05 Ambulansta taşınabilir acil müdahale seti bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DAS05.01
Ambulans türüne göre, ambulans dışında kullanım amacıyla taşınabilir acil müdahale seti bulunmalı ve set içinde yer alması gereken ilaç, malzeme ve cihazlar belirlenmelidir.
o Acil müdahale setinde asgari aşağıdaki ekipman bulunmalıdır:
* Her yaş için uygun;
. Laringoskop seti ve yedek pilleri
. Balon-valf-maske sistemi
. Oksijen hortumu ve maskeleri
. Entübasyon tüpleri
. Laringeal maske, airway ya da kombi tüp gibi yardımcı hava yolu araçları
* Kişisel koruyucu ekipman

DAS05.02
o Acil müdahale seti içinde bulunan ilaç ve malzemelerin stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.
o İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

DBY01 Bilgi yönetim sistemi süreçlerine ilişkin politika belirlenmelidir.

DBY01.01
Bilgi yönetim sistemi (BYS) politikasına ilişkin doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Yönetim süreçleri
o Bilgi güvenliği
o BYS'ye ilişkin geri bildirimlerin değerlendirilmesi
o BYS'de muhtemel sorunlar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme 

DBY02 Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

DBY02.01
Bilgi yönetimine ilişkin sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

DBY02.02
Bilgi yönetim sistemine ilişkin rol ve yetki grupları tanımlanmalıdır.

DBY02.03
Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.
o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır.
o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki grubuna dahil olmalıdır.
o İşe yeni başlayan ve  işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme prosedürü oluşturulmalıdır.

DBY03 Bilgi yönetim sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir.

DBY03.01
Bilgi yönetim sistemine yönelik olarak, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi mahremiyeti, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır. 

DBY03.02
Tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. 

DBY03.03
Çalışanlara, bilgi yönetim sisteminin kullanımına yönelik eğitim verilmeli, güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.

DBY04 Bilgi yönetim sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

DBY04.01
Bilgi yönetim sisteminde meydana gelebilecek olası hatalar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.
o Muhtemel hatalarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmelidir.
o Hata giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler belirlenmelidir.

DBY04.02
Süreçlerde karşılaşılan hatalar kayıt altına alınmalı, kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Hatanın oluştuğu tarih ve saat
o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat

DBY04.03
Hatalar ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

DBY05 Bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

DBY05.01
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir.

DBY05.02
Şifre kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

DBY05.03
Bilgi yönetim sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır.

DBY06 Bilgi yönetim sistemi üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır.

DBY06.01
Düzeltme ve iptal kayıtları tutulmalıdır.

DBY06.02
Kaydedilen tüm bilgilerin geçmişe yönelik takibi yapılabilmelidir.
o Log kayıtları için ayrı bir veritabanı ya da tablo mevcut olmalıdır.
o  Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar  log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır.
o Log kayıtlarını içeren veritabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmelidir. 

DBY07 Bilgi yönetim sistemi üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

DBY07.01
Yedekleme,  günde 3 defa yapılmalı, yedekleme işlemi için sistemin yoğun olmadığı zamanlar seçilmelidir.

DBY07.02
Yedekleme dosyaları BYS'nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama  alınmalıdır.
o Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir ortamda olmalıdır. 

DBY07.03
Alınan yedekleme ortamı, fiziksel olarak BYS'nin bulunduğu alanlardan farklı bir alanda, mümkünse farklı binada saklanmalıdır.

DBY07.04
Her ay için en az bir yedek veri dosyası çevrimdışı ortamda süresiz olarak saklanmalıdır.

DBY07.05
Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanmalıdır.
o Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
o Test kayıt altına alınmalıdır.
o Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.

DBY08 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında kullanılan bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

DBY08.01
Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir.

DBY08.02
Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır.

DBY08.03
Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturulmalı, envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:   
o Bulunduğu bölüm
o Marka
o Model
o Seri no
o Demirbaş numarası
o Donanım ve yazılım adı
o İşletim sistemi
o Alınma tarihi
o Garanti süresi

DBY08.04
Tüm bilgisayarlarda antivirüs yazılımı olmalıdır. 

DBY08.05
Kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan (sanal yerel ağ) oluşturulmalıdır.

DBY09 Bilgi yönetim sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli destek alt yapıları sağlanmalıdır.

DBY09.01
Yazılım-donanım destek birimi/ekibi bulunmalıdır.
o Yazılım-donanım destek birimi/ekibi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalıdır.
o Yazılım-donanım destek birimi/ekibi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunmalıdır.

DBY09.02
Bilgi yönetim sisteminin devre dışı kaldığı durumlar ve sistemdeki arızalar kayıt altına alınmalıdır.

DBY09.03
Sistemde tespit edilen aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

DBY10 Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.

DBY10.01
Sadece sunuculara tahsis edilmiş bağımsız bir oda olmalıdır.

DBY10.02
Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir. 

DBY10.03
Suya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır.

DBY10.04
Diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.

DBY10.05
İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
o İdeal sıcaklık; 18-22  °C,
o Nem oranı;  %30- %60 aralığında olmalıdır.

DBY10.06
Yedekli olarak çalışan klima bulunmalıdır.

DBY11 Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

DBY11.01
Sunucular üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmalı, kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Sunucunun yeri
o Sorumlu kişisi
o Donanım
o İşletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri

DBY11.02
Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır
.

DBY11.03
Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dahilinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

DBY11.04
Sunucular güvenlik duvarının arkasında bulunmalıdır.

DBY12 Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

DBY12.01
Veritabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde   izlenebilmelidir.
o Veritabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar  log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınmalıdır.

DBY12.02
Veritabanı ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır. 

DBY12.03
Kullanıcıların arayüze bağlanmak için kullandıkları şifreler kriptolu bir şekilde saklanmalıdır.
DBY12.04
Veritabanı üzerinde loglanması gereken işlemler belirlenmelidir. 

DBY12.05
Kullanıcılar veritabanına yapılacak müdahale öncesinde bilgilendirilmelidir.

DBY13 Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

DBY13.01
Dış ortamdan iç ortama erişebilme koşulları ve erişim sağlayabilecek kişiler belirlenmelidir.

DBY13.02
Firma adına tam zamanlı çalışan elemanlara gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır.

DBY13.03
Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır.

DMC01 Malzemelerin yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DMC02 Malzemelerin temini ve hizmete sunulmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DMC02.01
KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında bulundurulması gereken malzemeler belirlenmelidir.
o Malzemelerin minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.

DMC02.02
Malzemelerin temini ve hizmete sunulmasına yönelik asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır:
o Malzemelere ilişkin ihtiyacın tespit edilme süreci
o Malzeme talep yetkisi bulunan kişiler
o Talep yöntemi
o Taleplerin yönetim tarafından değerlendirilmesi
o Teknik şartname hazırlanması
o Satın alma yönteminin belirlenmesi
o Tekliflerin değerlendirilme süreci
o Malzemelerin temini
o Temin edilen malzemelerin kontrolü
o Malzemelerin tedarikçiden teslim alınması ve hizmete sunulması

DMC03 Malzemelerin muhafazasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON, DEPO

Not: Oksijen tüplerinin muahafaza süreci mutlaka değerlendirilmelidir.

DMC03.01
Malzemelerin muhafaza süreçlerine yönelik doküman hazırlanmalıdır.

DMC03.02
Tanımlanmış malzeme depoları ve tıbbi sarf malzemelerinin 24 saatten fazla tutulduğu tüm istasyon depolarına, tanımlanmış yetkili çalışanlar haricindeki kişilerin erişimi sınırlandırılmalıdır.

DMC03.03
Malzemeler depolama alanlarında, özelliklerine göre uygun muhafaza koşullarında saklanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
o Depoda bulunan malzemelerin yerleşim yerini gösteren güncel yerleşim planları bulunmalıdır.
o Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır.
o İstiflemede depolanan malzeme ile tavan, taban ve yan duvar arasında boşluklar bulunmalıdır.
o Malzemenin cinsine göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.
o Deponun koşullarına göre oluşabilecek riskler tanımlanmalıdır.
o Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.
o Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.
o Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve olası bir arıza veya bozulma durumuna karşı alternatifi belirlenmelidir.

DMC04 Malzemelerin istasyonlara transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON, DEPO

Not: Oksijen tüplerinin transfer süreci mutlaka değerlendirilmelidir.

DMC04.01
Malzemelerin depolardan istasyonlara güvenli şekilde transferi için gerekli önlemler alınmalıdır.

DMC04.02
Malzemelerin istasyonlara teslimi kayıt altına alınmalıdır.

DMC05 Malzemelerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

 

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DMC05.01
Malzemelerin güvenli kullanımına ilişkin süreçler ve bu süreçlere yönelik  kurallar tanımlanmalıdır.

DMC05.02
Malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

DMC05.03
Malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek tehlikeli durumlara yönelik müdahale yöntemleri belirlenmelidir.

DMC05.04
Güvensiz, uygunsuz malzemelerin geri çekilmesi, bu malzemelerin muhafaza veya iade şartları ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

DMC06 Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON, DEPO

DMC06.01
Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanılmasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

DMC06.02
Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve bu maddelere maruz kalma durumunda yapılması gerekenler belirlenmelidir.

DMC06.03
Kullanılan tehlikeli maddelerin envanteri oluşturulmalıdır.
o Envanter asgari aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:
* Tehlikeli maddenin ismi, markası, etken maddesi, tipi (toz, kristal vb.), kullanım şekli ve miadı
* Saklama koşulları
* Etkileşime girdiği maddeler
* Temas halinde yapılacaklar
* Kullanıldığı ve depolandığı yerler
* Taşıma şekli
* İmha yöntemleri
* Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler

DMC06.04
Envanter, depo ve kullanım alanlarında bulunmalıdır.

DMC06.05
Tehlikeli madde ambalajı üzerindeki etikette; maddenin adı ve tehlikeli madde sınıfını gösteren simge bulunmalıdır.

DMC06.06
Kullanıcılara, tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim verilmelidir.

DMC07 Cihazların yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DMC08 Cihazların temini ve hizmete sunulmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DMC08.01
Cihazların temini ve hizmete sunulmasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
o Cihazların temini ve hizmete sunulması hakkında asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır:
* Cihazlara ilişkin ihtiyacın tespit edilme süreci
* Talep yöntemi
* Taleplerin nasıl ve  kimler tarafından değerlendirileceği
* Teknik şartname hazırlanması
* Tekliflerin değerlendirilme süreci
* Cihazların temini
* Temin edilen cihazların kontrolü
* Cihazların tedarikçiden teslim alınması ve hizmete sunulması

DMC09 Cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DMC09.01
KKM, çağrı merkezi ve istasyon bazında cihaz envanteri bulunmalıdır.

DMC09.02
Cihazların cihaz kimlik kartı bulunmalıdır.
o Cihaz kimlik kartı üzerinde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
* Cihazın adı
* Seri numarası
* Markası
* Demirbaş numarası
* Bulunduğu bölüm

DMC10 Cihazların güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DMC10.01
Cihazların güvenli kullanımına ilişkin süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

DMC10.02
Cihazların temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

DMC10.03
Cihaz kullanımı esnasında oluşabilecek tehlikeli durumlara yönelik müdahale yöntemleri belirlenmelidir.

DMC10.04
Güvensiz, uygunsuz cihazların kullanım dışı bırakılması ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

DMC10.05
İlgili çalışanlar, özel nitelikli ve özel muhafaza koşulları gerektiren cihazların kullanımına ilişkin dokümanlara erişebilmeli ve cihazlar hakkında bilgilendirilmelidir.

DMC10.06
Hasta başı test cihazları için kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

DMC11 Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, onarım, kalibrasyon ve ayarları yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DMC11.01
Cihazların bakımı, onarımı, kalibrasyonu ve ayarlanması ile ilgili süreçler ve sorumlular tanımlanmalı, süreçler bir plan dahilinde izlenmelidir.
Kalibrasyon yapılması gereken cihazlar tanımlanmalıdır.
Cihazların bakım, onarım, kalibrasyon ve ayar işlemleri, il ambulans servisi başhekimliğinin ihtiyaçları, kullanım yoğunluğu ve firma önerilerine göre belirlenen şekilde ve sıklıkta, yapılmalıdır.

DMC11.02
Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır.
o Cihazların etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
* Kalibrasyonu yapan firmanın adı
* Kalibrasyon tarihi
* Geçerlilik süresi
* Sertifika numarası
o Kalibrasyonu geçen, kısmi geçen veya geçemeyen cihazlar için kalibrasyon etiketlerinde farklı renklendirmeler yapılmalıdır.

DMC11.03
Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlarla ilgili izlenecek yol belirlenmelidir.

DMC12 Cihaz arıza bildirim ve onarım süreçleri tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DMC12.01
Arıza ve onarım süreçleri ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.

DMC12.02
Cihaz arızaları, arıza bildirim, onarım ve teslim süreçleri kayıt altına alınmalıdır.

DMC12.03
Arıza durumunda cihaz üzerinde arızalı cihaz etiketi bulunmalıdır.

DTA01 Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

DTA01.01
Elektronik ortamda ve kağıt ortamında muhafaza edilecek kayıtlar belirlenmelidir.

DTA01.02
Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve kullanılmasına yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

DTA01.03
Vaka kayıt formu içeriğinin kontrolü ve eksikliklerin tamamlanması ile ilgili süreçler belirlenmelidir.

DTA01.04
Arşiv hizmetlerinin işleyişi tanımlanmalıdır.

DTA01.05
Hastaların tıbbi kayıtları elektronik ya da kağıt ortamda geriye dönük erişilebilir olmalıdır.

DTA02 Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.

DTA02.01
Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği ile ilgili kurallar asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır:
o Çalışanların bilgiye erişim konusundaki yetkileri
o Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin, bilgileri gizli tutma yükümlülüğü
o Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda izlenecek yol

DTA03 Vaka kayıt formlarına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

DTA03.01
Vaka kayıt formlarında asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Çağrı nedeni
o Olay yeri
o Hastaya ait demografik bilgiler
o Önemli bulguları
o Ön tanı
o Uygulanan işlemler
o Uygulanan ilaçlar ve dozları
o Nakil yapılan hastane
o Nakil sırasında hastanın genel durumu

DTA03.02
Herhangi bir sağlık kuruluşuna nakledilmeyen vakalar için nakledilmeme gerekçesi kayıt altına alınmalıdır.

DTA03.03
Vaka kayıt formunun bir nüshası vakanın teslim edildiği hastaneye/ambulansa verilmeli, formdaki bilgiler bilgi yönetim sistemine kaydedilmelidir.

DTA04 Arşiv bölümünde vaka kayıt formlarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki ortam oluşturulmalıdır.

DTA04.01
Arşivde bulunan vaka kayıtlarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
o Sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.
o İklimlendirme yapılmalıdır.
o Haşarat, hırsızlık, yangın ve su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır.

DTA05 Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

DTA05.01
Arşivlenecek dokümanlar belirlenmelidir.

DTA05.02
Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik kurallar tanımlanmalı ve  asgari aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
o Arşiv planı
o Yetkilendirme
o Dokümanların arşive teslimi, içeriğinin kontrolü ve kabulü
o Arşivdeki dokümanlara erişim
o Arşive yerleştirilen dokümanların korunması, saklanması ve imhası ile ilgili usul ve esaslar
o Adli vaka dosyalarının yönetimi

DAY01 Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DAY01.01
Atık yönetimi ile ilgili süreçler asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır:
o Atıkların kaynağı, miktarı ve türleri
o Atıkların kaynağında ayrıştırılması
o Üretilen atık miktarının azaltılması
o Atıkları taşımada kullanılacak ekipman ve araçlar
o Geçici depolama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanması ile ilgili kurallar
o Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları
o Atıkların bertarafı için teslimi
o Atıkların taşınması  ve teslimi sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemler ve kaza durumunda yapılacak işlemler
o Personelin atıklar konusunda eğitimi
o Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumlular

DAY02 Atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır.

İSTASYON

DAY02.01
Atıklar aşağıdaki kategorilerde ayrıştırılmalıdır:
o Evsel atıklar
• Genel Atıklar
• Ambalaj Atıkları
o Tıbbi atıklar
• Enfeksiyöz
• Kesici-Delici
o Tehlikeli atıklar
DAY02.02
Belirlenen kategorilere göre uygun atık kutuları bulunmalıdır.

DAY02.03
Atık kutuları, içeriğin uygunluğu açısından belli aralıklarda kontrol edilmelidir.

DAY03 Atıklar, bertarafına yönelik teslimine kadar geçici depolama alanlarında depolanmalıdır.

2022 YILI İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI

DAY03.01
112 istasyonunun büyüklüğü ve atık kapasitesine göre uygun boyutlarda ve uygun niteliklere sahip konteyner ya da geçici atık deposu bulunmalıdır.

DAY03.02
Atıklar, atık türlerine göre belirlenmiş maksimum bekleme sürelerini aşmayacak şekilde geçici depolanmalıdır.

DAY03.03
Geçici depolama alanlarının temizliği yapılmalıdır.

DAY03.04
Depolanan atıklar, nihai bertaraf işlemi için yetkili kuruluşa teslim edilmelidir.

DAY04 Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

BAŞHEKİMLİK, İSTASYON

DAY04.01
Sağlık çalışanlarına atık yönetimi konusunda verilecek eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması
o Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması
o Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar
o Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

DDK01 Dış kaynak kullanımı yolu ile sağlanacak hizmetler tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DDK02 Dış kaynak kullanılarak sağlanan hizmetlerin kapsamı ve süreçleri tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DDK02.01
Dış hizmet sağlayıcısının il ambulans servisi başhekimliğine sağlayacağı hizmetler açıkça tanımlanmalı, kontrol ve iş tamamlama süreçleri belirlenmelidir.

DDK02.02
Dış kaynak kullanılarak sağlanan hizmetlerin kapsamı belirlenmeli, hizmetle ilgili süreçler açık ve detaylı şekilde tanımlanmalıdır.

DDK02.03
Dış hizmet sağlayıcısının faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli olan personel sayısı, niteliği ve kullanılacak ekipmanlar, cihazlar belirlenmelidir.

DDK03 Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

DDK03.01
Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin, hasta ve çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde sunumuna yönelik kontroller düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

GGİ01 Göstergeler aracılığı ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

GGİ01.01
İzlenecek göstergelere ilişkin veri toplama süreci, verilerin analizi, analiz sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik doküman bulunmalıdır.

GGİ01.02
Göstergelerin izlenmesine ilişkin süreçler kalite direktörlüğü tarafından koordine edilmelidir.

GGİ01.03
Göstergelerin izlenmesine ilişkin sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

GGİ01.04
Sorumlu çalışanların göstergelerin izlenmesi konusundaki eğitimlere katılımı sağlanmalıdır.

GGİ01.05
Bölgenin ve hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak, Kalite Göstergeleri bölümünde yer alan göstergelerin dışında da göstergeler belirlenmelidir.

GGİ02 İl ambulans servisi başhekimliğinde izlenecek her gösterge için süreçler tanımlanmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

GGİ02.01
İl ambulans servisi başhekimliğinde izlenecek göstergeler için gösterge kartı oluşturulmalı, kartlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Göstergenin kısa tanımı
o Amaç
o Hesaplama yöntemi/formülü
o Alt gösterge
o Hedef değer
o Veri kaynağı
o Veri analiz periyodu
o Göstergeye ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler
o Sonuçların kimlerle paylaşılacağı
o Göstergeye ilişkin dikkat edilecek hususlar

GGİ03 Göstergelere ilişkin veri toplama sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

GGİ03.01
Veri toplanmasına ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

GGİ03.02
Göstergeler için kullanılacak veri kaynakları tanımlanmalıdır.
o Mümkün olan her gösterge için bilgi yönetim sistemi kullanılmalı, verilerin doğru ve kaliteli olarak elde edilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

GGİ04 Belirli aralıklarla göstergelere yönelik veriler analiz edilmeli, analiz sonuçlarına göre gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır.

BAŞHEKİMLİK

GGİ05 Göstergelere ilişkin sonuçlar Bakanlıkça oluşturulan elektronik veri tabanına gönderilmelidir.

BAŞHEKİMLİK

ACİL.GKG01 Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı
ACİL.GKG02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
ACİL.GKG03 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
ACİL.GKG04 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
ACİL.GKG05 Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı
ACİL.GKG06 Oksijen Sistemleri Güvenli Kullanımı Eğitimini Tamamlayan Personel Oranı
ACİL.GKG07 Hasta Deneyimi Anketleri Analizi
ACİL.GKG08 Çalışan Geri Bildirim Analizi
ACİL.GKG09 Çalışanlara Yönelik Şiddet Oranı
ACİL.GKG10 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
ACİL.GKG11 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
ACİL.GKG12 Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı
ACİL.GKG13 Hasta Düşme Oranı
ACİL.GKG14 Ortalama Çağrı Cevaplama Süresi
ACİL.GKG15 Ortalama Vakanın Ekibe Verilme Süresi
ACİL.GKG16 Ortalama Vakaya Çıkış Süresi
ACİL.GKG17 Hedeflenen Sürede Vakaya Ulaşma Oranı (Kentsel)
ACİL.GKG18 Bu gösterge Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
ACİL.GKG19 Ekip Tarafından Kapatılan Vaka Oranı
ACİL.GKG20 Hedeflenen Sürede Vakaya Ulaşma Oranı (Kırsal)