KKU01 Evde sağlık hizmetleri faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

KKU01.01
Organizasyon yapısı, verilen hizmetin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve evde sağlık hizmetleri faaliyetlerinin tamamını kapsamalıdır.

KKU01.02
Organizasyon yapısında en üst yönetim kademesinden en alt birime kadar dikey ve yatay tüm ilişkiler tanımlanmalıdır.
Organizasyon yapısı ile ilgili asgari aşağıdaki konular tanımlanmalıdır:
o Sorumluluk ve ilişkiler
o Dikey ve yatay koordinasyon ve entegrasyon noktaları
o Gerektiğinde yetki devrinin nasıl yapılacağı

KKU01.03
Evde sağlık hizmetleri organizasyon yapısını ve sorumluluk alanlarını gösteren bir organizasyon şeması oluşturulmalıdır.

KKU02 Organizasyon yapısı kapsamında tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

KKU02.01
Görev tanımları, kapsayıcı ve net bir biçimde oluşturulmalı  ve birimler arası ilişkileri de içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Görev tanımları asgari aşağıdaki hususları içermelidir:
o Birim
o Görev Adı
o Amir ve Üst Amirler
o Görev Devri (herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görevlerini yerine getirecek kişilerin belirlenmesi)
o Görev Amacı
o Temel İş ve Sorumluluklar
o Yetkiler

KKU02.02
Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum olmalıdır.

KKU03 Organizasyon yapısında tanımlanan birimler için sorumlular belirlenmelidir.
KKU04 Evde sağlık koordinasyon merkezinin misyon, vizyon ve değerleri açık ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir.

Rehberlik;
Değerler, Evde sağlık koordinasyon merkezinin gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde temel alacağı ilke ve kuralları ifade etmektedir.

KKU04.01
Evde sağlık koordinasyon merkezi, misyon, vizyon ve değerlerini kamuoyu ile paylaşmalıdır.

KKU05 Kurumsal amaç ve hedefler belirlenmelidir.

KKU05.01
Misyon, vizyon ve değerler paralelinde, merkez amaç ve hedefleri belirlenmelidir.
Merkezin amaç ve hedefleri belirlenirken, iç ve dış çevre faktörleri ile hasta, çalışanlar ve toplumun özellikleri ve geribildirimleri dikkate alınmalıdır.
Rehberlik;
İç Çevre Faktörleri: İnsan kaynakları, finansal durum, büyüklük, hizmet çeşitliliği, yapısal koşullar gibi etkenleri ifade etmektedir.
Dış Çevre Faktörleri: Hukuki çevre, kamusal ilişkiler, toplumun sağlık yapısı, tedarikçiler, rakipler gibi etkenleri ifade etmektedir. 

KKU05.02
Merkez faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında merkez bazında belirlenen amaç ve hedefler esas alınmalıdır.

KKU06 Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama adımlarını içeren eylem planı hazırlanmalıdır.
KKU07 Kurumsal iletişim stratejileri tanımlanmalıdır.

Rehberlik;
Kurumsal İletişim: Üretim ve yönetim süreci içinde; koordinasyon merkezine bağlı birim ve ögeler arasında bilgi akışı, motivasyon, bütünleşme, eğitim, karar alma ve denetim gibi fonksiyonların sağlanması amacı ile belli kurallar çerçevesinde uygulanan, ayrıca dış hedef kitle ile etkileşim sırasında kurum itibarını gözeterek sürdürülen iletişim sürecidir.

KKU07.01
Kurumsal iletişim kapsamında hedef kitle tanımlanmalıdır.
Hedef kitle tanımlanırken; merkezin türü, büyüklüğü, hasta profili, bölgesel özellikler, etkileşim içinde olunan kişi ve kurumlar ile temel politika ve değerler dikkate alınmalıdır.
Rehberlik;
Hedef kitle, koordinasyon merkezi içinde ve koordinasyon merkezi dışındaki iletişim paydaşlarını (merkez çalışanları, hasta/hasta yakınları, dış tedarikçiler, diğer kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlar gibi)  ifade etmektedir.

KKU07.02
Hedef kitleye yönelik iletişim kuralları belirlenmelidir.
Bu kurallar asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Birim ve ögeler arasında bilgi ve karar akışı
o Değerlendirme ve denetim fonksiyonlarında bilgi ve karar akışı
o Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde iletişim
o Motivasyonun artırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenilmesine yönelik faaliyetlerde iletişim

KKU07.03
Dış hedef kitleye yönelik iletişim kuralları belirlenmelidir. 
Bu kurallar asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Hasta/hasta yakını, dış tedarikçi, diğer kamu kurumları gibi dış paydaşların hizmetler hakkında bilgilendirilmesi
o Birim çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile iletişimi
o Hizmet alıcıların tanı ve tedavi sürecinde bilgilendirilmesi

KKU08 Evde sağlık koordinasyon merkezinin elektronik ortamda temsili ve tanıtımına yönelik çalışma yapılmalıdır.

KKU08.01
Koordinasyon merkezinin web sitesi olmalıdır. 

KKU08.02
Web sitesi, etkin bir şekilde yönetilmeli; güncel, kolay kullanılabilir ve yeterli bilgi içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
Web sitesinde asgari aşağıdaki  bilgiler olmalıdır:
o Organizasyon yapısı
o Koordinasyon merkezi misyon, vizyon ve değerleri
o Koordinasyon merkezi Kalite Yönetim Birimi ve çalışmaları
o Koordinasyon merkezine ulaşım ve koordinasyon merkezi iletişim bilgileri
o Evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen sağlık hizmetleri
o Evde sağlık hizmetlerine başvuru koşulları
o Randevu alma bilgileri
o (Varsa) Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen faaliyetler
o Anlaşmalı oldukları kurum bilgileri
bulunmalıdır.

KKY01 Kalite yönetim sisteminin yapısı tanımlanmalıdır.

KKY01.01
Kalite Yönetim çalışmalarına ilişkin tüm dikey ve yatay hiyerarşik yapılar tanımlanmalıdır. 

KKY01.02
Kalite yönetim yapısına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. 

KKY02 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır.

KKY02.01
Kalite Yönetim Direktörü belirlenmelidir.
o "Kalite Yönetim Birimi"nde çalışacak personel sayısı, ilgili koordinasyon merkezinin büyüklüğü ve özelliğine göre yönetici tarafından belirlenmelidir.
o "Kalite Yönetim Birimi"nde çalışan personel, kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim almış olmalıdır.

KKY02.02
"Kalite Yönetim Birimi"nin görev alanı tanımlanmalıdır.
Kalite Yönetim Birimi;
o SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
o Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
o İstenmeyen olayların bildirimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmelidir.
o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

KKY03 SKS’nin uygulanmasına yönelik birim kalite sorumluları belirlenmelidir.

KKY03.01
Sorumlular Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.

KKY03.02
Sorumlular  birimlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

KKY04 SKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

KKY04.01
Öz değerlendirme,  Koordinasyon merkezine bağlı birim sayısı göz önünde bulundurularak, bir yıllık zaman dilimi içinde en az bir kez olacak şekilde, merkez tarafından belirlenecek sıklıkta ve düzenli aralıklarla  yapılmalıdır. 

KKY04.02
Öz değerlendirme öncesi süreçler planlanmalıdır.
o Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmelidir.
o Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalıdır.
o Öz değerlendirme takvimi hakkında birimler önceden bilgilendirilmelidir.
o Öz değerlendirme tüm SKS bölümlerini kapsamalıdır. 

KKY04.03
Planlanan süreçler doğrultusunda öz değerlendirme yapılmalıdır.

KKY04.04
Üst yönetim öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik bilgilendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY05 Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi yönetimi, hizmet sunumuna yönelik süreçleri düzenli aralıklarla gözden geçirmelidir.

KKY05.01
Düzenli aralıklarla ve işleyişe bağlı olarak ihtiyaç duyulduğunda, tüm birim kalite sorumluları ve birim yöneticileri ile birlikte değerlendirme toplantıları yapılmalıdır.

KKY05.02
Değerlendirme toplantılarında kurumsal amaç ve hedefler, öz değerlendirmelere ilişkin sonuçlar gibi kalite çalışmaları değerlendirilmelidir.

KKY05.03
Değerlendirme toplantıları sonucunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY06 Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.

KKY06.01
Koordinasyon Merkezi yönetimince oluşturulan komite, merkezin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak birimlerde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.
o Komite üyeleri; birim kalite sorumluları ve merkez çalışanları arasından belirlenmeli ve en az 3 en fazla 7 kişiden oluşturulmalıdır.
o Komitede,  merkez yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. 

KKY06.02
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:
o Hastaların doğru kimliklendirilmesi
o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
o İlaç güvenliğinin sağlanması
o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
o Hasta mahremiyetinin sağlanması
o Bilgi güvenliğinin sağlanması
o Enfeksiyonların önlenmesi
o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

KKY07 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.

KKY07.01
Koordinasyon Merkezi yönetimince oluşturulan komite, merkezin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak birimlerde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.
o Komite üyeleri; birim kalite sorumluları ve merkez çalışanları arasından belirlenmeli ve en az 3 en fazla 7 kişiden oluşturulmalıdır.
o Komitede,  merkez yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. 

KKY07.02
Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.
Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:
o Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
o Fiziksel ve sözel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
o Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
o Sağlık tarama programının hazırlanması

KKY08 Eğitim Komitesi bulunmalıdır.

KKY08.01
Koordinasyon Merkezi yönetimince oluşturulan komite, merkezin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak birimlerde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.
o Komite üyeleri; birim kalite sorumluları ve merkez çalışanları arasından belirlenmeli ve en az 3 en fazla 7 kişiden oluşturulmalıdır.
o Komitede,  merkez yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. 

KKY08.02
Komite, eğitim faaliyetlerini planlanmalı ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:
o Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
o Hizmet içi eğitimler
o Uyum eğitimleri
o Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler

KKY09 Komite faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

KKY09.01
Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az iki kez ve gerektiğinde toplanmalıdır

KKY09.02
Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilmelidir. 
Bilgilendirme asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Toplantı yöneticisi ve katılımcılarını
o Toplantı gündemi ve süresini
o Toplantı yeri ve zamanını kapsamalıdır.

KKY09.03
Toplantıya dair kayıtlar tutulmalıdır. 

KKY09.04
Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY09.05
Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

KKY10 Komite çalışmalarında yer alacak kişilerin görev tanımları yapılmalı, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmelidir.

Rehberlik;
SKS çerçevesinde oluşturulacak komiteler, gerektiğinde ilgili mevzuatlar kapsamında kurulan diğer komite, komisyon, kurul gibi yapılarla entegre çalışabilir.

KKY11 SKS kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY11.01
SKS kapsamında gerçekleştirilen öz değerlendirmeler, dış değerlendirmeler, olay bildirim sistemi, geri bildirimler vb. yoluyla tespit edilen  uygunsuzluklara yönelik yapılması gereken iyileştirme çalışmaları belirlenmelidir.

KKY11.02
SKS kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının kayıtları tutulmalıdır.

KKY11.03
Gerekli durumlarda, düzeltici-önleyici faaliyetlerin izlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
Rehberlik;
Uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen iyileştirme çalışması gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet kapsamında ele alınabilir.

KKY11.04
Düzeltici-önleyici faaliyet kapsamında ele alınan çalışmalar koordinasyon merkezi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde form vb. bir  kayıt sistemi ile izlenmelidir.

KKY12 Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır.

KKY12.01
Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı, çalışanın adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir.
Rehberlik;
Tanıtım kartları hizmet verilen hasta profili göz önünde bulundurularak farklı dillerde alternatifli olarak hazırlanabilir.

KKY12.02
Tanıtım kartları çalışma süresince takılmalıdır.

KDY01 SKS'de yer alan dokümanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır.

KDY01.01
Dokümanların formatı belirlenmelidir.

KDY01.02
Dokümanlar güncel olmalıdır.
o Dokümanlar koordinasyon merkezi tarafından belirlenen sıklıkta gözden geçirilmelidir.
o Gözden geçirme tarihi kayıt altına alınmalıdır.
o Dokümanda yapılan değişiklikler kayıt altına alınmalıdır.
KDY01.03
Dokümanlar üst yönetim tarafından onaylanmalıdır. 

KDY01.04
Hazırlanan  dokümanlar çalışanlara duyurulmalı, dokümanların güncel haline ilgili çalışanların erişimi sağlanmalıdır. 
o  Dokümanlar intranet ortamında ve/veya basılı kontrollü kopya olarak yayımlanmalıdır.
o Basılı kontrollü kopyalar asılmamalıdır. 

KDY01.05
Doküman yönetim sistemi kapsamında kullanılan tüm dokümanları içeren bir liste bulunmalıdır.
o Güncellemeler, doküman listesinde izlenebilmelidir.

KDY01.06
İlgili çalışanlara, dokümanlara yönelik gerekli eğitimler verilmelidir.

KDY02 Dış kaynaklı dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KDY02.01
Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmelidir.
Rehberlik;
Dış Kaynaklı Doküman: koordinasyon merkezinin kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır.
Dış kaynaklı dokümanlar için format şartı aranmamaktadır. 

KDY02.02
Dış kaynaklı dokümanlar orijinal formatında ve güncel haliyle kullanıcıların erişimine sunulmalıdır.

KDY03 Üst yönetim tarafından onaylanmış tüm dokümanlar muhafaza edilmelidir.

KDY03.01
Fiziksel ya da elektronik imza marifeti ile onaylanmış dokümanların muhafaza şekilleri tanımlanmalıdır.

KDY04 Dokümanlar uygun şekilde arşivlenmelidir. Dokümanların imhasına yönelik kurallar belirlenmelidir.
KRY01 Risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

KRY01.01
Risk yönetim çalışmaları Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülmelidir.
KRY01.02
Risk yönetimi çalışmalarında birim sorumluları ile işbirliği yapılmalıdır.

KRY02 Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında gerçekleşebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

KRY02.01
Risk yönetimi; hasta, hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliğine ilişkin süreçleri  kapsamalıdır.

KRY02.02
Risk yönetimi; evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılaşılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal unsurlar ile hizmet kaynaklı tüm riskleri içermelidir.

KRY02.03
Risk yönetimine yönelik doküman oluşturulmalıdır. 
Doküman asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Amaç ve hedefler
o Kapsam
o Risk analizi yöntemi
o İlgili çalışanların görüşlerinin alınması
o Tanımlanan risklerin raporlanması
o Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespiti
o Gerekli iyileştirme çalışmaları
o Çalışanların eğitimi

KRY03 Risk yönetimi kapsamında riskler bir plan dahilinde belirlenmeli ve analiz edilmelidir.

KRY03.01
Risk yönetimine ilişkin süreçleri ve unsurları kapsayacak şekilde bir plan hazırlanmalıdır.
Plan asgari aşağıdaki başlıkları içermelidir:
o İlgili süreç, faaliyet veya unsur
o Yaşanabilecek riskler
o Risk düzeyi
o Alınacak önlemler
o Sorumlular
o Önlemlerin alınmasına yönelik belirlenen zaman dilimi

KRY03.02
Riskler; birim, meslek ve/veya süreç bazında çalışanların katılımıyla belirlenmelidir.

KRY03.03
Risk düzeyleri en az 3 kategoride (düşük, orta, yüksek gibi) belirlenmelidir.

KRY03.04
Belirlenen risklere yönelik kök neden analizi yapılmalıdır.

KRY04 Belirlenen risk düzeylerine göre birim, meslek ve/veya süreç bazında önlemler alınmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
KRY05 Risk yönetiminin etkinliği izlenmelidir.

KRY05.01
Risk yönetimi çerçevesinde belirlenen riskler ve iyileştirme çalışmalarının etkinliği düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir.
o Gözden geçirme aralıkları, belirlenen riskler kapsamında tanımlanmalıdır.
o Risk yönetimi planı kapsamında, risklere yönelik alınan önlemlerin etkinliği izlenebilir olmalıdır.
Rehberlik;
Alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamak için düzenli aralıklarla iyileştirme faaliyetlerine yönelik takip çalışmaları yapılabilir.

KRY05.02
Risk analizleri yılda en az bir kez yapılmalıdır.

KİO01 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmalıdır.

KİO01.01
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olayları) kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
o Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmalıdır.

KİO01.02
Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmalıdır.
Rehberlik;
o Sistem; web tabanlı, intranet ortamında, elektronik ortamda veya basılı formlar üzerinden kullanılabilir.
o Bildirim için kullanılan formlar, metinsel anlatıma dayalı olabileceği gibi, seçimli kutucuklar şeklinde ya da her iki yöntemi içerecek şekilde de kurgulanabilir.
o Ana modüllerin altında alt modüller yer alabilir. Örneğin; "İlaç Güvenliği, Kesici Delici Alet Yaralanmaları" gibi.

KİO01.03
Bildirim, analiz ve raporlamaya ilişkin süreçler ile her bir sürecin işleyişine yönelik basamaklar tanımlanmalıdır.
o Bildirim formları, asgari aşağıdaki başlıklarda bilgi alınmasına yönelik düzenlenmelidir:
• Olayın konusu 
• Olayın içeriği
• Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler

KİO01.04
Bildirim, analiz ve raporlama süreçlerine yönelik sorumlular belirlenmelidir. 

KİO01.05
Sistem bildirimlerin yapılabilmesi açısından kolay ulaşılabilir ve kullanıcı dostu olmalıdır.

KİO02 Sistem, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmalıdır.

KİO02.01
Bildirim sürecinde, ilgili kullanıcının gizlilik yönünde talebi olması durumunda, özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamalarına yönelik gizlilik ilkesi uygulanmalıdır. 

KİO03 Çalışanlara İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili eğitim verilmelidir.

KİO03.01
Olay Bildirim Sistemi ile ilgili eğitimler tüm birim çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
Eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Olay Bildirim Sistemi'nin amacı, önemi ve sorumluluklar
o Sistemin yapısı
o Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve güvenliği
o Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürü
o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kapsamında yer alan olaylar
o Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar
o Bildirim formlarının nasıl doldurulacağı
o Bildirimlerin nasıl değerlendirileceği ve analiz edileceğine ilişkin genel bilgi

KİO04 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine yapılan bildirimler analiz edilmeli, analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KİO04.01
Sisteme yapılan bildirimler değerlendirilmeli ve olay bazında kök neden analizi yapılmalıdır.

KİO04.02
Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri düzenli aralıklarla tekrarlanmalı, raporlanmalı ve değerlendirilmelidir. 

KİO04.03
Tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

KİO04.04
Gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilmelidir.

KİO05 Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınmalı ve düzenli aralıklarda çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
KEY01 Evde sağlık hizmetleri kapsamında hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik eğitim ihtiyaçları belirlenmelidir.
KEY02 Çalışanların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır.

KEY02.01
Eğitim planlarında tanımlanması gereken asgari hususlar belirlenmelidir.
Eğitim planlarında, asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır:
o Eğitimin amaç ve hedefleri
o Eğitimin ne zaman, kim tarafından ve kime verileceği
o Eğitim yöntemi
o Varsa eğitimin aşamaları (temel eğitim, ileri düzey eğitim, teorik ve pratik eğitimler gibi)
o Eğitimin yeri
o Eğitimin süresi
o Eğitimin içeriğine ilişkin genel başlıklar
o Eğitim için gerekli materyaller
o Eğitim etkinliğini değerlendirme yöntemleri

KEY02.02
Plan dışında eğitim düzenlenmesi ya da eğitim içerikleri, eğitim yöntemi gibi konularda değişiklik yapılması durumlarında plan revize edilmelidir.

KEY02.03
Yapılan revizyon, geriye dönük izlenebilir olmalıdır.

KEY03 Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir.

KEY03.01
Göreve yeni başlayan her çalışana; genel uyum eğitimi ve birim uyum eğitimi verilmelidir.
o Genel ve birim uyum eğitimlerine ilişkin konular,  hizmet sunum alanları, meslek farklılıkları gibi özellikler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

KEY03.02
Genel uyum eğitimi sorumluları belirlenmelidir.

KEY03.03
Genel ve birim uyum eğitimleri için rehber hazırlanmalıdır.

KEY03.04
Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı ve personel dosyasında saklanmalıdır.

KEY04 Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

KEY04.01
Hizmet içi eğitim sorumlusu belirlenmelidir.

KEY04.02
Eğitim konuları, hiyerarşik düzeye, meslek grubuna, birime özgü ve genel olarak kategorize edilmelidir. 

KEY04.03
Eğitimler plan dahilinde uygulanmalıdır.
o Eğitim dönemi süresince, plan dışında eğitim düzenlenmesi ya da eğitimler, eğitim içerikleri, eğitim yöntemi gibi konularda değişiklik yapılması durumlarında geriye dönük izlenebilir şekilde plan revize edilmelidir.

KEY04.04
Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı ve personel dosyasında saklanmalıdır.

KEY04.05
İlgili çalışanların, eğitim komitesince paylaşılması uygun görülen eğitim materyalleri ve kaynak dokümanlara ulaşabilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KEY05 Eğitimlerin etkinlik ve etkililiği değerlendirilmelidir.

KEY05.01
Hizmet içi eğitimler ile uyum eğitimlerinin etkinlik ve etkililiği değerlendirilmelidir
Rehberlik:
Eğitimlerin etkinlik ve etkililiğini değerlendirmek üzere kullanılabilecek yöntemlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
o Ön test-son test
o Öz değerlendirmeler
o Gözlemler
o Kişilerle yapılan görüşmeler
o Birim sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
o Anketler
o Eğitime bağlı davranış değişikliğine yönelik ölçme yöntemleri (kabul görmüş ölçekler gibi)

KEY06 Hasta ve hasta yakını eğitimlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

KEY06.01
Hasta ve hasta yakını eğitimlerine yönelik doküman bulunmalıdır.
Eğitim dokümanları aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Hangi konularda verileceği
o Hangi sıklıkla verileceği
o Kimler tarafından verileceği
o Nasıl kayıt altına alınacağı

KMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

KMC01.01
Malzeme ve cihazların yönetimine ilişkin doküman bulunmalıdır. 
Dokümanda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Malzeme ve cihazlara ilişkin ihtiyacın tespit edilmesi
o Malzeme ve cihazların istemleri
o Malzeme ve cihazların temini
o Malzeme ve cihazların teslim alınması ve kullanıma sunulması 
o Malzemelerin muhafazası   
o Malzemelerin ve cihazların güvenli kullanımı
o Malzeme ve cihaz kullanımı esnasında oluşan tehlikeli durumlara müdahale yöntemleri
o Cihazların bakımı, onarımı, ayarlanması ve kalibrasyonu
o Arıza ve onarım süreçleri
o Malzeme ve cihazların temizliği ve dezenfeksiyonu
o Güvensiz, uygunsuz ürünlerin geri çekilmesi, bu ürünlerin muhafaza veya iade şartları
o Tıbbi cihazların kullanım dışı bırakılması ile ilgili karar süreçleri

KMC02 KMC02.01 HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. KMC02.02 HBTC için kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. KMC02.03 Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. KMC02.04 HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmelidir. "Eğitim asgari aşağıdaki konularda kapsamalıdır: o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi o Cihazın temizliği ve bakımı " KMC02.05 HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

KMC02.01
HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.

KMC02.02
HBTC için kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

KMC02.03
Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. 

KMC02.04
HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmelidir.
Eğitim asgari aşağıdaki konularda kapsamalıdır:
o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
o Cihazın temizliği ve bakımı 

KMC02.05
HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

KTK01 Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

KTK01.01
Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin doküman bulunmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Hangi kayıtların elektronik ortamda, hangilerinin kağıt ortamında muhafaza edileceği
o Tıbbi kayıtlarla ilgili sorumlular ve sorumlulukları
o Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ile kullanılmasına yönelik kurallar
o Standart dosya planı ve içeriği
o Hasta dosyası içeriğinin kontrolü ve eksikliklerin tamamlanması
o Arşiv hizmetlerinin işleyişi

KTK02 Hasta dosyaları sabit bir dosya numarası ile standart bir dosya içeriğine sahip olmalıdır.

KTK02.01
Hasta dosyalarında bulunması gereken asgari bilgi ve dokümanlar tanımlanmalıdır.  

KTK02.02
Hasta dosyalarında, hastaya ait demografik bilgiler yer almalıdır.
o Hasta dosyasında hastanın;
 • Adı-Soyadı
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyeti
 • İkametgah bilgileri
 • Medeni durumu
 • Eğitim durumu
 • Hastanın yetki verdiği kişiler/takibini yapan yakını (kendisi, eşi, çocuğu, diğer)
 • Şimdiki veya daha önceki mesleği
bulunmalıdır.

KTK03 Hastaya verilen tüm hizmetler kayıt altına alınmalıdır.

KTK03.01
Hastanın hizmet alma nedeni  ile hastaya tanı, tedavi, takip sürecinde gerçekleştirilen tüm hizmetler ve bu hizmetlerin kim tarafından, ne zaman verildiğine ilişkin bilgi hasta dosyasında izlenebilir olmalıdır.

KTK03.02
Hastanın evde sağlık hizmetleri kapsamından çıkarılması durumunda, hastanın son durumu ve önerilerin yer aldığı hekim notu hazırlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 
o Hastanın evde sağlık hizmetleri kapsamından çıkarılması, Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Kararı ile gerçekleştirilmelidir.  

KTK04 Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.

KTK04.01
Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.
Kurallar asgari aşağıdaki hususları içermelidir:
o Çalışanların bilgiye erişim konusundaki yetkileri (kimin hangi bilgiye ne zaman erişebileceği)
o Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin, bilgileri gizli tutma yükümlülüğü
o Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda izlenecek süreç

KTK05 Bilgi yönetim sistemine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

KTK05.01
Bilgi yönetim sistemine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik sorumlular belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

KTK05.02
Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin rol grupları ve yetkileri belirlenmelidir.
Rehberlik:
Rol grupları: hekimler, hemşireler, sekreterler  yöneticiler gibi grupları ifade eder.

KTK05.03
Her kullanıcının Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarında hangi bilgilere erişebileceği tanımlanmalıdır.

KTK05.04
Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.
o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır.
o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahip olmalıdır.
o İşe yeni başlayan ve  işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik yetki verme ve iptal etme prosedürü oluşturulmalıdır.

KTK06 Bilgi Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek olası sorunlar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

KTK06.01
Süreçlerde karşılaşılan sorunlar kayıt altına alınmalıdır.
Kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Sorunun oluştuğu tarih ve saat
o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat

KTK06.02
Olası sorunlarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmelidir.

KTK06.03
Sorun giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler birim bazında belirlenmelidir.

KTK07 Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

KTK07.01
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir.

KTK07.02
Şifre kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

KTK07.03
Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır.

KTK08 Bigi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KTK08.01
Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir.

KTK08.02
Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır.

KTK08.03
Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen antivirüs yazılımı olmalıdır. 

KTK08.04
Kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan oluşturulmalıdır.

KSÇ01 Evde sağlık hizmet biriminin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel temin planı oluşturulmalıdır.

KSÇ01.01
Birim ve süreçler bazında iş tanımları yapılarak personel ihtiyacı düzenli aralıklarla takip edilmelidir. 

KSÇ01.02
Personel temin planında,  farklı disiplinler ve meslek grupları göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan personel sayısına ve niteliğine (eğitim, bilgi, beceri gibi) yer verilmelidir.

KSÇ02 Sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik yıllık hedefler belirlenmelidir.

KSÇ02.01
Hedefler üst yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla belirlenmelidir.
Belirlenen hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilecek faaliyetler ile bütçe zaman ve fiziki koşullar gibi gereklilikler belirlenmelidir.

KSÇ02.02
Belirlenen hedeflere ilişkin analizler yapılmalıdır.

KSÇ02.03
Analiz sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri başlatılmalıdır.

KSÇ02.04
Hedeflere ilişkin üst yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla  yılda en az bir kez değerlendirme yapılmalıdır.

KSÇ03 Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklere yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

 KSÇ03.01
Evde sağlık hizmetleri kapsamında risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
o Risk değerlendirmesi; çalışanların hizmet sunum alanında karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri kapsamalıdır.
(Bkz. Risk Yönetimi Bölümü)

KSÇ03.02
Hizmet verilen alan bazında risk doğuran unsurların ortadan kaldırılmasına ya da önlenmesine yönelik kalite iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.

KSÇ03.03
Çalışanların güvenliğini tehdit eden istenmeyen olayların bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır.
o Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmalı ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.
(Bkz. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Bölümü)

KSÇ03.04
Çalışanlara istenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti sağlanmalıdır.

KSÇ03.05
Çalışanlara yönelik şiddet riski veya girişimi varlığında, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

KSÇ04 Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.

KSÇ04.01
Çalışanların sağlık taramalarına ilişkin program hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Program asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Gerçekleştirilecek sağlık taramalarının kapsamı, zamanı ve tekrarlanma sıklığı
o Nasıl ve nerede uygulanacağı
o Sonuçların kim tarafından değerlendirileceği
o Olumsuz sonuçlar elde edildiğinde nasıl bir yol izleneceği
o Program, belirlenen riskler ve ilgili kişilerin (uzman hekim, hemşire, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gibi)  görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

KSÇ04.02
Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

KSÇ04.03
Çalışanlar tarama sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.
o Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır.

KSÇ04.04
Sağlık tarama sonuçlarında olumsuz bir durum tespit edilen çalışanlar için gerekli tedavi ve bakım olanakları sağlanmalıdır.

KSÇ05 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

KSÇ05.01
Evde sağlık hizmeti sırasında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

KSÇ05.02
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

KSÇ05.03
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

KSÇ06 Çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki imkânlar sağlanmalı, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

KSÇ06.01
Çalışma ortamına yönelik fiziksel düzenlemeler bulunmalıdır.
o Evde Sağlık Hizmet Biriminin çalışma ofisi olmalıdır.
o Çalışanların fiziksel ortamları,  ekip ve nakil araçları,  tıbbi cihazlar, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve çalışma yöntemleri gibi konularda iyileştirme planları, personelin beklentileri de dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

KSÇ07 Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

KSÇ07.01
Çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
Rehberlik:
Çalışanlar görüş, öneri ve şikayetlerini intranet, telefon, internet ya da kağıt ortamında bildirebilirler.

KSÇ07.02
Çalışanlar; kendilerine sunulan hizmetler, hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da hizmet sunum alanında ve personel ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar.

KSÇ07.03
Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
o Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
o Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.
o Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
o Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır. 

KSÇ08 Çalışan geri bildirim anketleri uygulanmalıdır.

(Bkz. Geri Bildirim Anketi Uygulama Rehberi)

KSÇ08.01
Çalışan geri bildirim anketi, asgari, Bakanlık tarafından yayınlanan anket sorularını içermelidir.

KSÇ08.02
Anketler belirlenen aralıklarda yapılmalıdır.

KSÇ08.03
Anketleri uygulayacak kişiler belirlenmelidir.

KSÇ08.04
Anket sonuçları değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
o Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme sürecine üst yönetimin katılımı sağlanmalıdır.

SHD01 Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

SHD01.01
Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
o Hastalar; internetten, telefondan, yazılı olarak posta yoluyla ya da direk başvuru yaparak görüş, öneri ve şikayetlerine ilişkin bildirim yapabilmelidirler.
o Birimlere yapılan geri bildirimler koordinasyon merkezine iletilmelidir.

SHD01.02
Hasta ve hasta yakınları; kendilerine sunulan hizmetler, hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da personel ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar.
o Hasta ve hasta yakınları; görüş, öneri ve şikayetlerini ne şekilde ve hangi araçları kullanarak yapabilecekleri hakkında bilgilendirilmelidir.

SHD01.03
Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
o Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü ve yönetimden en az bir kişi yer almalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
o Geri bildirimler kapsamında öncelikli olarak ele alınması gereken hususlar belirlenmeli ve gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılmalıdır.
o Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.
o Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
o Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır. 

SHD02 Hasta geri bildirim anketleri uygulanmalıdır.

(Bkz. Geri Bildirim Anketi Uygulama Rehberi)

SHD02.01
Anketler asgari belirlenen aralıklarda yapılmalıdır.  
o Koordinasyon merkezi, anketlerin nasıl ve kimler tarafından uygulanacağını belirlemelidir.
o Birim personeli tarafından, kendi sorumluluk alanında bulunan hastalara anket uygulanmamalıdır.
Rehberlik:
o Anketler internet, telefon veya basılı doküman üzerinden uygulanabilir.

SHD02.02
Anket sonuçları değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
o Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme sürecine üst yönetimin katılımı sağlanmalıdır.
 

SHD03 Hasta ve hasta yakını, bakım süreçleri hususunda bilgilendirilmelidir.

SHD03.01
Hastalarda bilgilendirmenin nasıl yapılacağı ve bilgilendirmeye ilişkin kurallar belirlenmelidir.

SHD03.02
Hasta,  evde sağlık koordinasyon merkezi tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda, ilgili hekim tarafından sözlü olarak bilgilendirilmelidir.
Hasta, asgari aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir:
o Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı
o Hastanın genel durumu
o Tedavi süreci
o Bakım uygulamalarının seyri
o Yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale

SHD03.03
Hastanın bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti sağlanmalıdır.

SHD03.04
Hastanın güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumunda, hasta veya hasta yakınının nasıl bilgilendirileceği tanımlanmalıdır.

SHD04 Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hasta rızası alınmalıdır.

SHD04.01
Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya sözlü olarak bilgilendirme yapılmalı, ayrıca yazılı olarak hastanın rızası alınmalıdır.
Rıza Formu asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Yapılacak işlemin tanımı
o İşlemin kim tarafından yapılacağı
o İşlemden beklenen faydalar
o İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar
o Varsa işlemin alternatifleri
o İşlemin riskleri-komplikasyonları
o İşlemin tahmini süresi
o Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri
o Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri
o Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği
o Hastanın adı, soyadı ve imzası
o İşlemi uygulayacak hekimin/sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
o Rızanın alındığı tarih ve saat 

SHD05 Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.

SHD05.01
Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın; fiziksel, psikolojik ve sosyal mahremiyet ile bilgi mahremiyeti dikkate alınmalıdır.

SHD05.02
Muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde hastanın fiziksel mahremiyeti sağlanmalıdır.
o Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dahilinde) dışındaki kişilerin ortamda bulunması engellenmelidir.

SHD05.03
Teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi ve belgelerin, hasta dışında kimlerle ve hangi koşullarda paylaşılabileceği belirlenmelidir.
o Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütülmelidir.

SHD05.04
Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.
Rehberlik;
Batı ve doğu toplumlarının, çeşitli dinsel grupların, modern ve geleneksel toplumların mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri arasında farklılıklar bulunabilir. Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanına yönelik tercihini söz konusu kültürel özellikler doğrultusunda belirleme, adını açıklamama ya da saklama, yalnız kalma ve tedbirli olma bunlardan bazılarıdır. Ayrıca toplumda göz önünde bulunan bir hastanın,  kişisel ve tıbbi bilgilerinin gizliliği konusunda, özellikle hassasiyet gösterilmesi yönünde talebi olabilir.

SHD05.05
Tüm birim çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir.

SHD06 Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası alınmalı, hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir.
SHD07 Hastanın, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanlara erişebilmesi sağlanmalıdır.

SHD07.01
Hasta, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanları inceleyebilmeli, istediğinde dokümanların kopyasına ulaşabilmelidir.
o Hastaya yapılan işlemler, tahliller ya da kendisine ait özel bilgilerini içeren tüm dokümanlar bu kapsamda ele alınmaktadır.
o Hasta söz konusu bilgilere hizmet alırken ya da hizmet alımı sonrasında ulaşabilmelidir.

SHD07.02
Hasta ile ilgili bilgi ve dokümanların hangi durumlarda hasta yakını ile paylaşılabileceği belirlenmelidir.

SHD08 Hastaların kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alması sağlanmalıdır.
SHD09 Tıbbi sosyal hizmet sunumuna yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Rehberlik;
Tıbbi sosyal hizmet sunumu; hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko- sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını ifade etmektedir.

SHD09.01
Hastalar, tıbbi sosyal destek gereksinimleri açısından değerlendirilmelidir.

SHD09.02
Tıbbi sosyal destek gereksinimi tespiti durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanmalıdır.

SHD09.03
Gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları kayıt altına alınmalıdır.

SHD10 Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi tarafından hastanın hizmete erişimini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

SHD10.01
Birimler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yapılan hasta başvuruları ile başvuru ve onay sürecine yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

SHD10.02
Hastaların hizmete erişimine yönelik kabul kriterleri belirlenmelidir.

SHD10.03
Hastaya randevu verilmesi, ilk muayene ve kontrol muayeneleri ile bakım ve tedavi ziyaretlerine yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

SHD11 Evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı hastaların randevu süreçleri düzenlenmelidir.

SHD11.01
Kayıtlı hastaların ziyaretine ilişkin randevular planlanmalıdır.

SHD11.02
Hasta, randevu aralıkları ve sonraki randevu tarihi hakkında bilgilendirilmelidir.

SHD11.03
Randevu verme süreçleri ile ilgili gecikmeler takip edilmelidir.
o Gecikmeler ile ilgili aylık istatistiksel analizler yapılmalı ve gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. 

SHB01 Hasta bakımına ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

Rehberlik;
Hasta bakımı; hastanın evde sağlık hizmet birimine kabulünden hizmetin sonlandırılmasına kadar geçen süre içinde hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin tamamıdır.

SHB01.01
Hasta bakımına ilişkin süreçlere yönelik doküman oluşturulmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Hastanın bakım ihtiyaçlarının ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından değerlendirileceği
o Değerlendirme sonrasında tıbbi bakımın nasıl planlanacağı
o Planlanan tıbbi bakımın hastaya nasıl uygulanacağı
o Tıbbi bakımın sonuçlarının anlaşılabilmesi için hastanın ne şekilde izleneceği
o Tıbbi bakım planında gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağı 

SHB02 Hastaların tıbbi bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

SHB02.01
Hastaların klinik durumlarını gösteren ve hekim tarafından  tespit edilen bilgi ve bulgular ile planlanan tedavi, koordinasyon merkezi tarafından belirlenen formatta ve içerikte kayıt altına alınmalı, kayıtlar gerektiğinde geriye dönük erişilebilir olmalıdır.

SHB02.02
Hastaların klinik durumları ve tıbbi bakım ihtiyaçları; fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörleri kapsayacak şekilde ilgili sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmeli ve eş zamanlı olarak kayıt altına alınmalıdır.
o Hastanın kişisel bakım kapasitesi değerlendirilmelidir.

SHB02.03
Hastaları tıbbi bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak için klinik risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Rehberlik;
Aşağıda, klinik risk değerlendirme uygulamalarına örnekler verilmiştir:
o İlaç uygulamaları
o Bası ülseri risk değerlendirmesi
o Düşme riski değerlendirmesi
o Ağrı şiddeti değerlendirmesi
o Bilinç düzeyi takibi
o Beslenme durumunun değerlendirilmesi
o Ventilatör ilişkili pnömoni açısından hasta izlemi
o Kateter bakımı ve takibi
o Ekstremite nabız takibi ve ödem derecelendirmesi
o Ağız bakımı ve takibi

SHB03 Hastalara yönelik hazırlanan tıbbi bakım planı, belirlenen bakım ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir.

Rehberlik;
o Tıbbi bakım planı, hastanın tedavi ve tıbbi bakım ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlara yönelik hedefleri, uygulamaları ve uygulamaların değerlendirilmesini içeren dokümandır.

SHB03.01
Tıbbi bakım planı, bakıma ilişkin asgari gereklilikleri içermelidir.  

SHB03.02
Tıbbi bakım planında, asgari aşağıdaki bilgiler kayıt edilmelidir:
o Hastanın tıbbi bakım ihtiyaçları
o Tıbbi bakım ihtiyaçlarına yönelik hedefler
o Tıbbi bakım ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar
o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

SHB03.03
Hastanın tıbbi bakımı sırasında meydana gelen tüm değişiklikler/gelişmeler bakım planına yansıtılmalı, gerekirse bakım planı güncellenmelidir.
o Tıbbi bakım planı, her hasta için ayda en az bir kez gözden geçirilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
o Tıbbi bakım planında yapılan güncellemeler ilgili sağlık çalışanları tarafından izlenebilir olmalıdır.

SHB04 Hasta/hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.

SHB04.01
Hastaya hizmet verecek olan birim çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.

SHB04.02
Hasta/hasta yakınıyla yapılan görüşmelerde olumlu bir iletişim ortamı (uygun ses tonu, uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, mesleki terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı gibi) oluşturulmalıdır.

SHB05 Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.

SHB05.01
Hasta ve hasta yakınlarına bakımın sürekliliğini sağlamaya yönelik eğitim verilmeli, eğitim içeriği hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir.
Hasta veya hasta yakınlarına  tedavi ve bakım süreçlerine yönelik asgari aşağıdaki konularda eğitimler verilmelidir:
o El hijyeni
o Enfeksiyonların önlenmesi
o Beslenme, mobilizasyon, boşaltım gibi öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması
o Hastalığının seyri
o İlaçların kullanımı
o Uygulanması gereken diyet ve egzersizler
o Bakım uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
o Varsa bakım ekipmanları ve tıbbi cihazların kullanımı
o Kontrollerinin hangi aralıklarda gerçekleştirileceği
o Düşme riskini azaltmaya yönelik egzersizler ve alınması gereken önlemler

SHB05.02
Verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

SHB06 Tanı ve tedavi amacıyla yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

Rehberlik;
Kimlik doğrulama, sağlık hizmeti alan bireyin, doğru kişi olduğunun güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

SHB06.01
Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin süreçlere yönelik doküman bulunmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Hastalara yönelik kimlik doğrulama uygulamasının nasıl yapılacağı
o Hasta ve hasta yakınının kimlik doğrulama konusunda nasıl bilgilendirileceği
Rehberlik:
Evde sağlık hizmetlerinde, ilk muayenede, hastanın resmi kimliği üzerinden kimlik doğrulaması yapılması esastır. Sonraki ziyaretlerde, sağlık personelinin değişmesi söz konusu olduğunda ya da personel gerekli gördüğü takdirde kimlik doğrulaması yapılabilir. Ayrıca numune alımı, numunelerin etiketlenmesi, hasta kayıtlarının düzenlenmesi gibi işlemler sırasında da doğru işlemin doğru hastaya uygulandığından emin olunması büyük önem arz etmektedir.

SHB06.02
Sağlık çalışanlarına hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitim verilmelidir.

SHB07 Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

SHB07.01
Hasta düşmelerinin önlenmesi ile ilgili süreçlere yönelik doküman bulunmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Düşme risk faktörleri
o Risk faktörlerinin ne şekilde belirleneceği
o Hastaların risk düzeylerinin nasıl değerlendirileceği (hangi hastalara risk değerlendirmesi yapılacağı, risk değerlendirmesinde hangi ölçeğin kullanılacağı, risk düzeylerinin nasıl tanımlanacağı gibi)
o Belirlenen risklere göre ne tür önlemler alınacağı (hasta/hastalık bazlı önlemler, çevresel önlemler gibi)
o Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik izlem süreçleri  (gerçekleşen düşme olaylarının nasıl bildirileceği, sonuçların nasıl değerlendirileceği gibi)

SHB08 Hastalar düşme riski açısından değerlendirilmeli ve düşmelerin önlenmesine yönelik gerekli uygulamalar yapılmalıdır.

SHB08.01
Hastaların düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla düşme riski skorlama ölçekleri kullanılmalıdır. 
Rehberlik;
İtaki Düşme Riski Ölçeği, Harizmi Düşme Riski Ölçeği (çocuk hastalar için) Morse, Hendrich II, gibi ulusal ve uluslar arası skorlama ölçekleri bu ölçeklere örnek olarak verilebilir.

(Ek: İtaki ve Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Ölçekleri)

SHB08.02
Hasta düşmelerini önlemeye yönelik tedbirler hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilmelidir.

SHB08.03
Düşme riski olan hastaların fiziksel durumlarını güçlendirmeye yönelik fiziksel aktiviteler belirlenmeli ve hasta/ hasta yakınına bu konuda eğitim verilmelidir.

SHB08.04
Risk değerlendirmesi hastanın durumunda bir değişiklik olması halinde veya bir düşme olayı gerçekleştiğinde tekrarlanmalıdır.

SHB09 Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SHB09.01
Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

SHB09.02
Hastaların, nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

SHB09.03
Malnütrisyonu olan veya malnütrisyon riski saptanan hastalar için nütrisyon desteğinin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir.

SHB09.04
Nütrisyonel destek verilen hasta ve hasta yakınına konuyla ilgili eğitim verilmelidir. 

SHB09.05
Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

SHB10 Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SHB10.01
Hastaların ağrı şiddeti değerlendirilmelidir.
Rehberlik;
 Hastaların ağrı şiddeti, VAS (visuel analog skala), Numerik skala gibi ağrı değerlendirme skalaları ile değerlendirilebilir.

SHB10.02
Hastalarda ağrı kontrolünün  sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
Rehberlik;
Ağrı kontrolü farmakolojik yöntemler ile sağlanabileceği gibi, soğuk/sıcak uygulama, masaj, gevşeme egzersizleri, dikkati başka yöne çekme gibi farmakolojik olmayan bilimsel yöntemler ile de gerçekleştirilebilir.

SHB10.03
Ağrı kontrolüne ilişkin tüm uygulamalar (ağrı şiddeti, uygulanan yöntemler, ağrının seyri gibi) hakkında hasta/hasta yakınına eğitim verilmeli, bakım planına kaydedilmeli ve izlenmelidir.

SHB11 Hastaneye transferi gereken hastaların transfer sırasında güvenliği sağlanmalıdır.

SHB11.01
Hastaların güvenli transferine yönelik doküman bulunmalıdır. 
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Özellikli hastaların (yenidoğan, obez hasta, diyaliz hastası ve psikiyatri hastaları gibi) transferi
o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususlar
o Transferde kullanılacak araçların (sedye, tekerlekli sandalye, transport küvöz gibi) uygunluğu ve kullanımı

SHB12 Hastaların güvenli bir şekilde devredilmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SHB12.01
Hastaların birimler arası veya çalışanlar arası devredilmesine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.
o Meslek gruplarının (hekim-hekim, hemşire-hemşire gibi) hastayı devrederken aktarmaları gereken bilgiler merkez tarafından belirlenmelidir.

SHB13 Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

SHB13.01
Konsültasyonların uygulanmasına yönelik  kurallar tanımlanmalıdır.

SHB13.02
Konsültasyon süreçlerine yönelik kayıtlar düzenli bir şekilde tutulmalıdır.

SHB13.03
Konsültasyon hizmetlerinin, hasta bakım sürecini aksatmayacak şekilde ve zamanında verilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

SHB14 Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SHB14.01
Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalar belirlenmeli ve ilgili çalışanlar tarafından bilinmelidir.

SHB14.02
Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalar için gerekli önlemler alınmalıdır.

SHB14.03
Fiziksel hareket kısıtlaması ile ilgili kurallar tanımlanmalı ve hasta yakını söz konusu kurallar hakkında bilgilendirilmelidir.

SHB15 Özellikli hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik süreçler belirlenmelidir.

Rehberlik;
Özellikli hasta grupları için aşağıdaki örnekler verilebilir.
o Terminal dönem hastalar
o Geriatri hastaları
o Onkoloji hastaları
o Yanık tedavisi gören hastalar
o Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar gibi

SHB15.01
Birim, hizmet verilen özellikli hasta gruplarını belirlemelidir.

SHB15.02
Belirlenen özellikli hasta gruplarına özgü bakım süreçleri tanımlanmalıdır.
Tanımlama asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Hizmet sunum süreçleri
o Disiplinlerarası işbirliği
o Hastanın yaşam alanı ile ilgili gereklilikler
o Gerekli ekipmanlar
o Özel bakım uygulamaları ve işlemler

SHB16 Acil müdahale gerektirebilecek hastalar için acil müdahale seti bulundurulmalıdır.

SHB16.01
Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazlar belirlenmelidir. 
o Acil müdahale setinde asgari aşağıdaki ekipman bulunmalıdır:
    • Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)
    • Balon-valf maske sistemi
    • Değişik boylarda maske
    • Oksijen hortumu ve maskeleri
    • Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)
    • Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp)
    • Kişisel koruyucu ekipman
o Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, birimin ihtiyacı ve hasta çeşitliliğine göre belirlenmelidir.

SHB16.02
Tüm sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. 

SHB16.03
o Acil müdahale seti içinde bulunan ilaç ve malzemelerin stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.
o İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır. 

SHB17 Evde sağlık hizmetlerine ilişkin laboratuvar test süreçleri kontrol altında tutulmalıdır.

SHB17.01
Test istemine yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
o Hastanın bakım sürecinden sorumlu hekim, istem sırasında hastayla ilgili istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
o Gerekli ise klinik yorumu etkileyecek hastaya özel bilgileri de sağlamalıdır.

SHB17.02
Numune alımı ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır:
o Hastanın kendi numunesini alması gereken durumlarda hastaya doğru numune alımı ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmalıdır.
o Numunenin alındığı tarih ve saat doğru şekilde kaydedilmelidir.
o İstemin yapılması, numunenin alınması, numunenin laboratuvara kabulü veya reddi bilgi yönetim sistemi üzerinde ayrı birer aşama olarak kayıt altına alınmalı ve yetkili kullanıcılar tarafından görülebilmelidir.
o İlgili personele doğru numune alma konusunda eğitim verilmelidir.

SHB17.03
Numune transferi  ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır.
o Transfer sırasında kullanılması gereken transfer kabı, uygun numune pozisyonu, transfer sıcaklığı gibi hususlar tanımlanmalıdır.
o Numuneler için maksimum kabul edilebilir transfer süreleri belirlenmelidir.
o Numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi için görevli personele konu ile ilgili eğitim verilmelidir.

SHB17.04
Analiz öncesi süreçte kimlik doğrulama işlemi yapılması gereken aşamalar (numune alımı, numunenin etiketlenmesi gibi) ve bu aşamalarda doğrulamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir.

SHB17.05
Hastalar laboratuvar testlerine ilişkin sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

SHB17.06
Hastaların laboratuvar test sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

SHB17.07
Laboratuvar testlerinin panik değer bildirim sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

SHB18 İlaç istemleri ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

SHB18.01
İlaç istemleri hekim tarafından yazılmalı ve onaylanmalıdır.
o Kağıt ortamında gerçekleştirilen istemlerde doktor bilgileri ve ıslak imza bulunmalıdır.
o Elektronik ortamda yapılan ilaç istemlerinde hekimin elektronik imzası ya da mobil imza bulunmalıdır. Bilgi yönetim sistemi üzerinden kullanıcı şifresi ile yapılan istemler, elektronik imza olmaksızın bu amaçla kullanılmamalıdır.

SHB18.02
İlaç istemlerinde; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve gerekli durumlarda veriliş süresini içermelidir.

SHB18.03
İlaç isteminde kullanılmaması gereken kısaltmalar, simgeler ve semboller belirlenmeli, listelenmeli ve istem süreçlerinde etkin uygulanmalıdır.

SHB19 İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

SHB19.01
Gerçekleştirilen ilaç uygulamaları hasta kayıtlarında izlenebilmelidir.
o Hasta kayıtlarında; ilaç adı, dozu, uygulama yolu, uygulama zamanı ve süresi ile uygulamanın kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgiler yer almalıdır.

SHB19.02
İlaç uygulaması sırasında; hastanın kimliği, ilacın adı ve dozu ile uygulama şekli, zamanı ve süresi uygulamayı yapan kişi tarafından doğrulanmalı, doğrulamanın nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

SHB19.03
İlaç uygulanması sonrasında gelişebilecek reaksiyonlar ve yan etkiler hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilmelidir.
o Hasta/hasta yakınına, ilaca bağlı gerçekleşen advers etkilerin evde sağlık hizmeti birimine bildirilmesi gerektiği belirtilmelidir.

SHB19.04
Hastada ilaca bağlı gerçekleşen advers etkilerin tespiti halinde oluşan reaksiyonlar ve yan etkiler kayıt altına alınmalıdır.

SHB20 Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında oluşan atıklara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

SHB20.01
Atıklar türüne göre ve kaynağında ayrıştırılmalıdır.

SHB20.02
Tehlikeli ve tıbbi atıklar birim tarafından hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmesi amacıyla teslim edilmelidir.

SHB20.03
Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

SEN01 Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

SEN01.01
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik süreçleri içeren bir doküman hazırlanmalıdır.
Doküman asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi
o El hijyeni
o İzolasyon önlemleri
o Akılcı antibiyotik kullanımı
o Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi süreçleri
o Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunması
o Hastanın yaşadığı ortamın enfeksiyonların önlenmesi açısından uygun hale getirilmesi
o Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması

SEN02 Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

SEN02.01
Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya yönelik eğitim verilmelidir.
o El hijyeni ile ilgili eğitim asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
• El hijyeninin önemi
• El hijyeni endikasyonları
• El hijyeni sağlama yöntemleri
• Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar
• El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler
• Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

SEN02.02
Evde sağlık hizmeti biriminde, eldiven, el antiseptiği gibi el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 
o El Hijyeni sağlamaya yönelik malzeme hizmet sunumu sırasında uygun şekilde kullanılmalıdır.

SEN02.03
Hasta ve hasta yakınına el hijyeninin önemi ve el hijyeni uygulamaları hakkında eğitin verilmelidir.
o  Hasta ve hasta yakınına, bakım alanında alkol bazlı el antiseptiği bulundurması önerilmelidir.

SEN03 İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.

SEN03.01
Enfekte ya da kolonize hastalara yönelik alınması gereken izolasyon önlemlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı belirlenmelidir.
o İzolasyon önlemleri ile ilgili kabul görmüş ulusal ve uluslararası rehberler esas alınmalıdır.

SEN03.02
Hasta ve hasta yakınları izolasyon önlemleri hakkında bilgilendirilmelidir.

SEN04 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine yönelik kurallar belirlenmelidir.

SEN04.01
Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçleri ve bu süreçlere ilişkin kurallar tanımlanmalıdır. 
Kurallar asgari aşağıdaki hususları içermelidir:
o Uygulama zamanı
o Uygulama kapsamı
o Uygulama yöntemi ve kullanılacak materyal
o Uygulamaların etkinliğinin izlenmesine yönelik süreç

SEN05 Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Rehberlik;
Sağlık çalışanları, enfeksiyon ajanlarına karşı hem kendilerini hem de hastalarını
korumak adına gerekli önlemleri almakla görevlidir.
Bu önlemler, enfeksiyon ajanı ile; temas öncesi, temas sırası, temas sonrası alınacak önlemleri kapsar.

SEN05.01
Bağışıklanmanın mümkün olduğu enfeksiyonlara karşı temas öncesi bağışıklık sağlanması ve rutin taramaların yapılması sağlanmalıdır.

SEN05.02
Sağlık hizmeti verilmesi sırasında karşılaşılabilecek risklere göre gerekli koruyucu tedbirler (standart önlemler, izolasyon önlemleri) alınmalıdır.

SEN05.03
Herhangi bir enfeksiyon ajanı ile temas söz konusu olduğunda gerekli bağışıklanma, profilaksi, takip ve tedavi işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.

SEN06 Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.
GGİ01 Göstergeler aracılığı ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

GGİ01.01
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında izlenecek göstergeler, veri toplama süreci, verilerin analizi, analiz sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik doküman bulunmalıdır.

GGİ01.02
Göstergelerin izlenmesine ilişkin süreçler Kalite Yönetim Birimi tarafından koordine edilmelidir.

GGİ01.03
Göstergelerin izlenmesine ilişkin sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

GGİ01.04
Sorumlu çalışanın göstergelerin izlenmesi konusundaki eğitimlere katılımı sağlanmalıdır.

GGİ02 Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında izlenecek her gösterge için süreçler tanımlanmalıdır.

GGİ02.01
İzlenecek her gösterge için gösterge kartı oluşturulmalıdır.
Gösterge kartlarında asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
o Göstergenin kısa tanımı
o Amaç
o Hesaplama Yöntemi/Formülü
o Alt gösterge
o Hedef Değer
o Veri Kaynağı
o Veri Analiz Periyodu
o Göstergeye ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler
o Sonuçların kimlerle paylaşılacağı
o Göstergeye ilişkin dikkat edilecek özel durumlar

GGİ03 Göstergelere ilişkin veri toplama sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

GGİ03.01
Göstergeler için kullanılacak veri kaynakları tanımlanmalıdır.

GGİ03.02
Veri toplanmasına ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.
o Mümkün olan her gösterge için bilgi yönetim sistemi kullanılmalı, verilerin doğru ve kaliteli olarak elde edilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

GGİ04 Göstergenin özelliğine göre belirlenen aralıklarda, veriler analiz edilmelidir.
GGİ05 Göstergelere ilişkin yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.
GGİ06 Göstergelere ilişkin sonuçlar, Bakanlıkça oluşturulan elektronik veritabanına gönderilmelidir.
GKG01 Düzeltici-Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı
GKG02 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
GKG03 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
GKG04 Başvuru Sonrası Randevu Gerçekleştirilme Süresi
GKG05 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması
GKG06 Hizmete Kabul Edilen Hasta Oranı
GKG07 Verilen Randevuların Gerçekleştirilme Oranı
GKG08 Çalışanlara Yönelik Gerçekleşen Fiziksel Şiddet Sayısı
GKG09 Çalışanlara Yönelik Gerçekleşen Sözel Şiddet Sayısı
GKG10 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
GKG11 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
GKG12 Personelin Devir Hızı
GKG13 Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı
GKG14 Düşen Hasta Oranı
GKG15 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
GKG16 Bası Ülseri Oranı
GKG17 Birime Yeniden Başvuru Oranı
GKG18 Malnütrisyon Takip Oranı
GKG19 Bilgi ve Belge Açısından Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı